Na Velikonoční pondělí 1. dubna se šest žáků ZŠ Přimda v doprovodu dvou vyučujících vydalo na návštěvu partnerských škol ve Slovinsku – OŠ Cerkno a OŠ Idrija.

Úterní program nachystala OŠ Cerkno, s níž přimdská škola spolupracuje na projektu Verborgene Schätze–Skriti zakladi–Skryté poklady. Po úvodním přivítání provedli českou skupinu školou paní učitelka Anica Svetik společně s ředitelem školy Mitjou Deželou. Poté následoval společný program českých a slovinských žáků. Nejprve se krátce německy vzájemně představili a pak je paní učitelky Anica Svetik a Marija Urh Lahjnar seznámily s masopustní tradicí v Cerknu, která patří k místním pokladům kultury. Tamní masopustní průvod tvoří 25 postav, jež nosí na obličeji masky vyřezávané ze dřeva. Po zhlédnutí prezentace měli žáci za úkol vytvořit přívěsek ke klíčům s motivem masopustních masek. Originály masek si mohli žáci prohlédnout v místním muzeu. Po obědě se žáci i vyučující seznamovali s dalším pokladem slovinské kultury – výšivkou. Společně s vyučujícími si žáci vyšili jeden z tradičních vzorů na pouzdro na tužky.

Výsledkem spolupráce OŠ Cerkno a ZŠ Přimda jsou také společná videa o macarátovi jeskynním a jeho kamarádu Krtečkovi a dále video s panenkami UNICEF z projektu realizovaného v loňském školním roce. Slovinští partneři vytvořili dvě videa, namluvili je slovinsky a německy. Čeští žáci měli za úkol je přeložit do češtiny a následně nadabovat ve svém mateřském jazyce.

Po ukončení programu ve škole navštívila česká skupina v doprovodu obou slovinských vyučujících pana Bojana Štremfelje, jehož koníčkem je vyrábět miniatury staveb zdejšího regionu. V podvečer se pak žáci se svými průvodkyněmi vydali na procházku Cerknem.

Středa byla věnována celodennímu výletu. Žáci a vyučující všech tří škol (OŠ Cerkno, OŠ Idrija a ZŠ Přimda) si nejprve prohlédli vojenský hřbitov Loče u Tolminu a poté se vydali proti proudu malebné řeky Soči k vodopádu Kozjak. Odpoledne navštívili soukromou sbírku pana Mirka Kurinčiče, který ve svém domku v obci Drežnica shromáždil mnoho artefaktů z 1. světové války. Seznámil žáky stručně s průběhem 1. světové války a zejména s boji na nedaleké sočské frontě, z níž jeho nesčetné nálezy pocházejí. Výlet byl zakončen prohlídkou kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Drežnici.

Na čtvrtek byla naplánována velká pokladová hra projektu Verborgene Schätze–Skriti zakladi–Skryté poklady. Pro všechny projektové partnery ji nachystala paní učitelka Urška Boškovič z OŠ Idrija a zúčastnili se jí – kromě žáků z Idrije, Cerkna a Přimdy – také žáci Mittleschule Weitensfeld. Rakouská škola je čtvrtým partnerem zmíněného projektu. Po slavnostním zahájení společného setkání čtyř škol se všichni přesunuli do musea na hradě Gewerkenegg, kde se dozvěděli něco o historii města Idrija a především o dolování rtuti. Odpoledne pak začala pokladová hra. Žáci byli rozděleni do čtyř mezinárodních skupin a prostřednictvím aplikace Actionbound poznávali skryté poklady Idrije. Při slavnostním zakončení čtvrtečního setkání, předávání dárků a zhodnocení hry zmínili rakouští partneři další poklad – jeden z nejcennějších – přátelství, v jehož duchu se několikaletá spolupráce všech čtyř škol nese.

V pátek poznávali přimdští žáci další skryté poklady Idrije a v rámci projektu Entdecke Slowenien, na němž se svými idrijskými kamarády také spolupracují, se seznamovali se slovinskou kulturou. Nejprve navštívili školu paličkování, kde si pod dohledem zkušených krajkářek a žákyň OŠ Idrija upaličkovali jednoduché náramky. Po návratu do OŠ Idrija zpracovávali formou komiksů slovinské pověsti.

Odpoledne navštívili přimdští a idrijští žáci štolu svatého Antonína – druhý největší rtuťový důl na světě. Tato prohlídka tematicky navázala na čtvrteční návštěvu hradu Gewerkenegg, odkud si odnesli první poznatky o těžbě „tekutého stříbra“ v Idriji.

Posledním dnem pobytu ve Slovinsku byla sobota. I ta byla věnována poznávání této nádherné země. První cesta směřovala za krápníky a macaráty jeskynními do Postojenské jeskyně a poté následoval přesun do hlavního města Lublaně. Návštěva Lublaňského hradu i prohlídka města, na jehož vzhledu se podílel známý architekt Jože Plečnik, stála za to. Z Lublaně pak vedla cesta přimdské skupiny zpět domů.

Poděkování patří pedagožkám Anice Svetik, Mariji Urh Lahajnar, Uršce Boškovič a všem jejich kolegyním a kolegům, kteří se na přípravě setkání a jeho programu podíleli. Stejně tak zasluhují poděkování zaměstnanci CŠOD Cerkno, kde byla skupina z Přimdy ubytována. Velký dík náleží rovněž těm, kteří se ochotně podělili o své znalosti či dovednosti: zaměstnancům obou museí, Antoniovy štoly, školy paličkování v Idriji i oběma soukromým sběratelům a tvůrcům – panu Bojanu Štremfeljovi a Mirku Kurinčičovi. A v neposlední řadě také ochotnému řidiči, panu Vladimíru Ditrychovi, který přimdskou skupinu dopravil bezpečně do Slovinska i zpět.

Za příspěvek děkujeme pedagožkám Marcele Husákové a Janě Anděl Valečkové, které se výpravy zúčastnily.