Tehdy jistý Lutorad daroval půdu ve vsi Únehle, resp. Unil klášteru v Kladrubech. Ve shodném roce se připomíná šlechtic Markvart s přídomkem z Únehle. Z uvedeného záznamu vyplývá, že klášter benediktinů v Kladrubech, který byl právě v uvedeném roce 1115 založen a donátory bohatě nadán statky, vlastnil ve vsi Únehle pouze nějaký pozemek, ale ves samotná byla v držení krále. Byl to totiž král Václav I., který v roce 1232 daroval klášteru v Teplé ves Únehle. Vlastnictví vsi klášterem v Teplé nebylo trvalé, protože ve druhé polovině 14. století je ves Únehle příslušná k panství města Stříbra, jak uvádí městská kniha počtů z roku 1390. Stříbrská obec byla vlastníkem vsi až do roku 1547, kdy bylo město pokutováno za účast v protihabsburském povstání ztrátou řady vesnic a mezi nimi i Únehle.Ves byla českou královskou komorou prodána Jiřímu Markvartovi z Hrádku, vlastníku panství Trpísty. Od té doby byla ves až do konce patrimoniální správy v roce 1850 součástí panství Trpísty.

O JMÉNU OBCE

V průběhu historie bylo možné zaznamenat následující podoby názvu obce: Unil, de Vnil (1115), Unil (1232), Vnall (1353) Vnel (1390) Aunehle (1542) Aunchle (1547) Dorf Aunehle (1651), ves Aunehle (1654), Onola (1788) , Unola (1833), Únehle, Ounehle, Unola (1907). O významu názvu vsi činí jazykovědci následující výklad. Prvotní tvar místního jména byl Unyl, který lze srovnávat se staroslovanským pojmem unyti, který znamená „býti zdlouhavý, lenivý“, či s pojmem unylý s významem „malomyslný, smutný“,Jméno se působení dialektu měnilo v Unel a pak pro jakousi významnou příbuznost bylo spřeženo apelativem úlehle a dostalo tvar Únehle. Německé pojmenování Unola bylo odvozeno od Českého.

OÚ Únehle