​Zábavní pyrotechnika směřující na západočeské příhraniční tržnice byla převážena bez splnění základních požadavků stanovených pro její přepravu  Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR).

"Celníci Celního úřadu pro Plzeňský kraj si v uplynulém týdnu při kontrolní činnosti vytipovali ke kontrole dodávku tovární značky IVECO. Při otevření jejího nákladového prostoru byla zjištěna přeprava zábavní pyrotechniky. Jednalo se, mimo jiné, o zábavní pyrotechniku klasifikačního kódu 1.3 G, v celkovém množství čisté výbušné látky 280,538 kg, spadající do přepravní kategorie 1. Povolené limitní množství bez splnění podmínek Dohody ADR je u této kategorie stanoveno na pouhých 20 kg. V tomto případě tak došlo k více než desetinásobnému překročení tohoto limitu a dopravce byl povinen splnit podmínky přepravy pro nebezpečné věci stanovené Dohodou ADR," informovala mluvčí celníků Vladimíra Suchanová.

Kontrolované vozidlo však nebylo žádným způsobem označeno jako vozidlo přepravující nebezpečné věci v souladu s Dohodou ADR (chybělo označení bezpečnostními značkami a oranžovými tabulkami, povinná výbava jednotky podle Dohody ADR nebyla úplná), samotná zásilka nebyla doprovázena požadovanými průvodními doklady a řidič vozidla nepředložil Osvědčení o školení řidiče podle Dohody ADR. Došlo tak k závažnému porušení podmínek přepravy nebezpečných věcí.

Podle vyjádření dopravce bylo zboží zakoupeno za účelem dalšího prodeje trhovcům na tržnicích v pohraničí, zejména na Folmavě, Lískové, Železné a Svaté Kateřině.

Zábavní pyrotechnika představuje rizikovou komoditu, proto je její množství při přepravě limitováno a podmínky její přepravy jsou upraveny právními předpisy tak, aby byl zajištěn její bezpečný transport a umožněna řádná kontrola. Řidiči byl vysloven zákaz pokračování v další jízdě a případ byl předán k dalšímu řízení Krajskému úřadu pro Plzeňský kraj.