Proto se úředníci Plzeňského kraje rozhodli situaci řešit. Připravují vydat opatření obecné povahy, a tak vyzvali obce ke spolupráci: „Při hledání koncepčního a komplexního řešení dopadů činnosti bobra evropského v podmínkách Plzeňského kraje mimo území chráněných krajinných oblastí a Národního parku Šumava," uvedl Jan Kroupar, vedoucí oddělení ochrany přírody z úřadu Plzeňského kraje.

Chledá se možnost rychlého řešení

Kraj se snaží tak o snazší existenci lidí a bobrů. Střetových ploch je totiž čím dál tím více. Bobři působí plošně na většině Plzeňska, ale řešit se musí konkrétní případy škod individuálně a to většinou výjimkou ze zákona. Opatřením, které kraj hledá, by se daly vzniklé konflikty řešit neprodleně. Proto opatření obecné povahy by mělo být jakousi generální výjimkou. „Samozřejmě pro specializovaný okruh lidí a činností," dodal Kroupar.

Tím by se například umožnilo téměř okamžitě zasáhnout při hrozbě zaplavení sinice nebo ucpání výpustí. To by platilo jen mimo chráněné území.

V chráněném území je častější výskyt

Bobři se vyskytují ale také na Tachovsku a Domažlicku na území CHKO Český les (466 km2), kde je podle odborníků 29 aktivních obsazených teritorií. Tam může být jedinec nebo různě velká rodina s průměrem pět až sedm jedinců. „Na území CHKO může být odhadem až sto padesát bobrů," sdělila Milena Prokopová ze Správy CHKO Český les. Jde o nejhustěji osídlené místo. Nejvíce je bobry obydleno povodí Kateřinského potoka. V každém teritoriu je nora nebo polohrad nebo hrad, často jejich kombinace, zpravidla více nor a polohradů v jednom teritoriu. „V Plzeňském kraji se dnes bobři, nebo známky jejich činnosti, objevují na většině toků. Hustota osídlení je ale mnohem nižší než v CHKO. Odhadnout velikost populace si tedy netroufám," dodala k počtu bobrů.

Projevy bobra evropského na území Tachovska.Bobří činnost a zájem člověka je mnohdy místem střetu a konfliktu. „Jde o nejčastější problémem takzvané druhové ochrany přírody v CHKO (ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů). Ke konfliktům navíc dochází opakovaně na stejných místech, zejména tam, kde jsou trvalá teritoria," popsala dále Prokopová a dodala, že ročně se řeší desítky takových případů.

Některé z nich není možné vyřešit jiným způsobem než povolením výjimky z ochranných podmínek druhu stanovených zákonem o ochraně přírody a krajiny a odstraněním bobří hráze. Loni to bylo pět případů a většinou šlo o ohrožení komunikací nebo mostů.

„Vlastníci a nájemci pozemků mají největší problémy hlavně s kácením dřevin a omezením hospodářského využití zaplavených pozemků. Tato problematika se ale zpravidla neřeší povolováním výjimek, ale spíše v režimu hrazení újem a škod," vysvětlila problematiku náhrady škody způsobené bobrem evropským. „S ohledem na hustotu osídlení, rozvoj infrastruktury je jasné, že konflikty v Plzeňském kraji budou mimo CHKO častější a větší navzdory nižší populační hustotě," konstatovala zooložka.

Největší škody jsou na komunikacích a nádržích

K nejzávažnějším problémům při činnosti bobrů dochází na komunikacích a vodních nádržích. S oblibou si staví hráze v okolí mostů, podmáčení nebo úplné zatopení pak narušuje stabilitu tělesa komunikace i mostů, omezuje až znemožňuje průjezdnost. „K poškození dochází také hrabáním nor v zaplavených náspech, kde po čase dochází k propadání povrchu cesty. Takto byla poškozena komunikace nedaleko Železné u Smolova. Bobři zde přehradili Farský potok, zaplavili příkop a pod cestou vyhrabali několik nor," popsala příklad, kdy zvláště chráněný živočich způsobil poměrně značné škody na majetku.

Propadlé nory na čas komunikaci zcela vyřadily z provozu. Oprava úseku dlouhého zhruba 200 m stála kolem 750 tisíc korun. Náklady narostly také proto, že bylo provedeno preventivní opatření v podobě zasypání příkopů hrubým kamenem. Tato „drenáž" zajišťuje odvodnění komunikace a zároveň zabraňuje opětovnému osídlení příkopu bobrem.

Dalšími problémy, které bobr působí, jsou ty na vodních nádržích. „Jejich snahy o zamezení úniku vody je vedou k ucpávání bezpečnostních přepadů a výpustních objektů. Tím dochází k přelévání vody po vzdušné líci hráze nádrže, která se tím vymílá. Zároveň bobři rádi hrabou v hrázích nory. Obě činnosti narušují stabilitu hrází a mohou vést k jejich protržení. V Českém lese je takto ohrožena řada vodních ploch, Huťský rybník na Nové Knížecí Huti, Honzův rybník na Kolmu nedaleko Lesné u Tachova, soustava rybníků u Nové Vsi pod Přimdou, rybník Mlýneček v Peci pod Čerchovem a další. Náklady na nápravu těchto škod nebo na prevenci před nimi jsou samozřejmě velmi vysoké."

Ideální je prevence, jenže je drahá

Přesto existuje řešení předcházet škodám. Ideální je podle odborníků prevence. To je ale finančně velice nákladné jako například nasypávání velkých kamenů proti hrabání. „Pro mnoho rušivých bobřích činností jako stavění hrází v blízkosti mostů, zanášení bezpečnostních přepadů apod. navíc žádná účinná opatření zatím neznáme," podotkla Prokopová z CHKO.

Projevy bobra evropského na území Tachovska.

Jedním z míst mimo chráněné území je oblast u Hošťky. Tam na Kateřinském potoce před silničním mostem byla ještě před čtyřmi lety hráz vybudována bobrem. Ta pak zmizela. Záležitost řešil Odbor životního prostředí krajského úřadu. Odstranění hráze bylo nepovolené, bylo podáno trestní oznámení, ale pachatele se dopadnout nepodařilo.

Bobr je chráněný, nesmí se mu ubližovat, řádí tu ale i norek

Bobr škodí lidem na jejich majetku, ale je to chráněný druh. Z pohledu ochrany přírody je potřeba se s tím nějak vypořádat, aby mu nebylo ublíženo. Další z možných škůdců i když v jiné souvislosti je norek americký, který se začal také na území Českého lesa vyskytovat. Působí problémy původní fauně, není chráněný, navíc je to druh u nás nepůvodní. „Z pohledu ochrany přírody čím méně norka, tím lépe. V Českém lese zejména, protože tu máme raky (původní a vzácné druhy) a on je dost účinně žere. Celkově je ale norek jiný případ než bobr," doplnila k věci Milena Prokopová.

Bobrům je podobná ještě vydra. Ta působí problémy lidem na chovných rybách a je chráněná. V Českém lese se ale v současnosti nezdá být problematická. V CHKO se řídce vyskytuje, ale zároveň tu v podstatě nejsou klasické chovné rybníky. Rybářům víc vadí bobr ohrožující samotnou existenci rybníku než vydra žeroucí ryby.

Velice problematické zvíře v Českém lese je ale jelen sika. „Nepůvodní druh, v tomto případě likvidující pro změnu naší floru. To je ale zase úplně jiný příběh," dodala k problematice zooložka.