V rámci plzeňského kraje zatím navázalo CPIV Plzeň partnerskou spolupráci se šesti školami Tachovska.Tyto subjekty spolupracují se zástupcem koordinátora CPIV Plzeň, Ivanou Kotrbatou.

Co znamená inkluzivní vzdělávání?

Inkluzivní vzdělávání znamená zkvalitňování výuky a zvyšování míry zapojení pokud možno všech žáků. Je to tedy jakýsi ideální obraz toho, jak by mělo školství vypadat Představte si, že jako učitel máte ve své třídě žáky, mezi nimiž jsou děti s poruchami učení nebo chování, zdravotně handicapované, dále děti z odlišného sociokulturního prostředí, děti s vadou řeči. Někdy jsou mezi nimi i děti mimořádně nadané. A pak, samozřejmě, nesmíme zapomenout ani na ty žáky, kteří tyto specifika nemají, na ty takzvaně bezproblémové. Práce s tak pestrou škálou žáků je v praxi nesmírně organizačně i profesně náročná. Učitel se musí neustále vzdělávat, musí neustále posuzovat vhodnost pedagogických postupů a strategií výuky. Právě to je podstatou inkluzivního vzdělávání. Je to maximální snaha a schopnost pedagoga, potažmo školy, poskytnout co nejširší skupině dětí kvalitní vzdělání a co nejlepší podmínky pro jeho získání. A právě přítomnost dětí se znevýhodněním, nějakou zvláštností nebo nadáním by neměla být vnímána jako problém, ale jako příležitost k získání dobrých zkušeností pro všechny. Právě na tomto základě je možné rozvíjet mezilidskou komunikaci, toleranci a spolupráci.

Jak vypadá vaše práce ve školách?

Nejprve se s danou školou seznamujeme. Je pro nás cenná každá informace, každý podnět či námět, který máme k dispozici. Učitelská profese je náročná a odpovědná, a požadavky na ní se neustále mění a rostou. Je tedy potřeba, aby školy měly kde čerpat podporu. Rozhovory a šetření, které probíhají ve školách, jsou anonymní a je během nich zajištěna ochrana poskytnutých údajů. Spolupráce škol s námi je založena na vzájemné vstřícnosti a je dobrovolná.

V čem spočívá vaše podpora?

Každé ze škol, která se do projektu zapojí, poskytujeme na základě spolupráce odborné poradenství a podporu. Dále také nabízíme vzdělávání pro pedagogické pracovníky. V případě potřeby zprostředkujeme spolupráci s dalšími subjekty, například s neziskovými organizacemi. Spolupracujeme i s kolegy z ostatních CPIV center v České republice. Pravidelně se scházíme, radíme, vyměňujeme si příklady z praxe. Takto získané poznatky pak uplatňujeme při spolupráci se školami, při pomoci v zavádění principů inkluzivního vzdělávání do škol.

Kdo tvoří tým vašeho centra?

Kulturní antropolog pracuje se školou, kde mimo jiné vede rozhovory. Na základě získaných informaci pak úzce spolupracuje se speciálním pedagogem, pedagogem – didaktikem, psychologem, sociální pracovnicí a projektovým manažerem. Ti poskytují škole podporu a poradenské služby.

Jaké máte plány do budoucna?

Projekt je naplánován do konce příštího školního roku. Každý školní rok se do projektu zapojují další školy. Letos plánujeme navázat spolupráci s dalšími čtrnácti školami. Pochopitelně, že se i nadále budeme starat o školy, se kterými spolupracujeme už od loňského školního roku.