Chráněné území je téměř učebnicovým příkladem toho, že příroda – navzdory našim přáním – si jde svojí vlastní cestou. Vztahy organismů mezi sebou a organismů s prostředím (původní obsah dnes široce a často mimo rámec používaného pojmu ekologie) nelze jen tak ošálit.

O čem vlastně mluvím? O tom, že bor pomalu přestává být borem, nebo alespoň se čím dál více liší od všech možných typů přirozených borů, o nichž se dočteme v odborné literatuře. Důvod je prozaický, ačkoli jsme v chráněném území, jde o les kulturní, vysazený člověkem, z pohledu druhového složení dřevin ve značně zjednodušené a nepřirozené podobě. Podíváme–li se na stávající vegetaci a geologické podloží (od východu kyselé fylity, od západu čtvrtohorní písčito – hlinité sedimenty živené neovulkanickým masívem Vlčí hory), můžeme odhadnout, že se z hlediska přirozené či potenciální vegetace nacházíme někde na přechodu mezi kyselými doubravami a květnatými bučinami. Z toho lze odvodit, že přirozený vývoj – jež by měl být zejména cílem ochrany každého lesního chráněného území – povede postupně k jiné formaci než je borový les.

Co tedy v Černošínském boru zatím chránit? Rozhodně populace některých vzácných a chráněných druhů. Říkám zatím, protože druhy a vegetace jsou spojenou nádobou.

Jaké zajímavé druhy rostlin můžete dnes v Černošínském boru spatřit? Začnu těmi, které rozhodně patří do borových lesů. Jsou to prha chlumní (arnika), zimostrázek alpský, hadí mord nízký, hruštička zelenokvětá, jalovec obecný. Dřívější výskyty kociánku dvoudomého či jednokvítku velekvětého zdají se být minulostí. Naposledy jsem je zde zaznamenával a fotil někdy v půli 90. let, od té doby je marně hledám.

Z dalších zajímavých bylin, které již však představují právě onen proud zástupců živnějších stanovišť, se zmíním o vemeníku zelenavém, pcháči bezlodyžném, srpici barvířské. V roce 2004 jsem ve světlině ve východní části území našel dva kvetoucí hořce hořepníky. Z dřevin stojí za zmínku výskyt několika keřů celkem teplomilného jeřábu dunajského. Tento jeřáb, stejně jako některé jiné druhy, přežívají v oblasti Vlčí hory díky výhřevnému a bazickému čediči (olivinický nefelinit) vrcholového masívu a geomorfoligii okolí. Zaříznutá údolí Mže a jejích přítoků umožňují v horních partiích a na hranách skal a sutích existenci teplomilnějších a suchomilnějších organismů.

Co říci na konec? V rámci zpracování botanické inventarizace území, navštěvoval jsem od jara do konce léta letošního roku pravidelně přírodní památku. Poznatky lze zjednodušeně shrnout následovně – z lesa ustupují některé pro bory typické druhy a jsou naopak nahrazovány stále více mezofilními křovinami, rostlinami humóznějších listnatých lesů a smrky z okolních kulturních smrčin. Borový les, jako předmět ochrany, je v daném místě dlouhodobě neudržitelný. Příroda zkrátka ví své.

Miroslav Trégler