Při teoretické části žáci nejprve ve třídách pod vedením svých učitelů získávali a procvičovali znalosti a dovednosti z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací, jako jsou požáry, povodně atd., dále z táboření a orientace v přírodě, ze znalostí první pomoci, základních dopravních předpisů aj.

Po této úvodní části je čekalo ověření nabytých vědomostí. Žáci deváté třídy připravili pro své spolužáky v budově školy sedm stanovišť, na nichž měli jejich mladší kamarádi předvést svůj um. Děti poznávaly dopravní značky, měly za úkol určit azimut, poznat topografické a turistické značky, ošetřit krvácení, zlomeninu, předvést resuscitaci, určit známé druhy rostlin a živočichů.

V tělocvičně školy prokázaly svoji zdatnost na překážkové dráze, poté předvedly zabezpečení ohniště, poradily si se stavbou stanu. Všechny úkoly byly bodovány. Na prvním stupni si nejlépe vedly první a druhá třída, na druhém stupni byla nejúspěšnější šestá třída.

Poděkování patří žákům deváté třídy a jejich třídní učitelce, Jitce Petrusové. Akce byla podle učitelů i školáků zdařilá. Druhá část projektu se uskuteční na jaře.