Jednou takovou je téměř osmdesátihektarová národní přírodní památka Na požárech v Chráněné krajinné oblasti Český les. Jde především o mokřadní a rašelinné louky, které čeká pravidelné ruční kosení. „Celé území zarůstá vrbami, třtinou a ostřicí, hromadí se tu odumřelé traviny a to vzácným rostlinám nesvědčí. Týká se to třeba vrby borůvkovité, která v České republice roste na pouhých čtyřech místech, masožravé rosnatky okrouhlolisté, orchideje prstnatce májového, prhy arniky či mokřadní vachty trojlisté a klikvy bahenní,“ sdělila Markéta Kašparová ze Správy CHKO Český les s tím, že nálety vyřežou a část území se bude ručně kosit jako v minulosti. „To pomůže pestrost zdejší přírody obnovit,“ dodala.

V letošní zimě byly vyřezány náletové dřeviny na ploše 9,14 ha. Vyřezané plochy se budou každoročně ručně kosit, aby se zamezilo zmlazení zejména křovitých vrb. Mimo to se budou ručně kosit mokřadní a rašelinné louky, a to na ploše 16,89 ha. O národní přírodní památku pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les a k obnově luk by mělo napomoci téměř 5,8 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Projekt na podporu vzácných druhů a mokřadních společenstev NPP Na požárech bude probíhat až do roku 2023.

Území národní přírodní památky Na požárech je také součastí evopské soustavy chráněných území Natura 2000. Jeho výjimečnost spočívá v mozaikovitosti lokality - vzájemně se prolínajících společenstev rašelinných luk, smilkovišť, rákosin, přechodových rašelinišť, vrchovišť a předlesových stádiích pionýrských dřevin. Vyskytuje se zde řada vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Nejvýznamnější je přítomnost vrby borůvkovité, která roste pouze na čtyřech lokalitách v České republice. Dále zde roste např. rosnatka okrouhlolistá, prstnatec májový, prha arnika, vachta trojlistá a klikva bahenní. Z ptáků je k vidění např. bekasina otavní, ťuhýk obecný nebo ořešník kropenatý.