Bobrům se na Tachovsku daří. I když migrují a některá místa opustili. Například v lokalitě u Přimdy, kde se staví přečerpávací stanice plynovodu Gazela. Hrad v horní části biotopu, kde bobři přebývali, a který ještě loni na podzim vykazoval stopy života, dnes je zarostlý trávou a malými keři.

Příčinná souvislost mezi stavbou plynovodu a přesídlením bobří rodinky do vzdálenějších míst ale není, alespoň tak to vidí odborníci. „V této lokalitě je zaznamenána jedna větší rodina, která obývá rozsáhlejší teritorium. Bobří rodina se přestěhovala na další zaniklý rybníček níže po toku, kde není rušena," říká Jiří Kadera z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze Správy Chráněné krajinné oblasti Český les.

Podle něj k rušení nedochází výstavbou přečerpávací stanice plynovodu Gazela. „Staveniště se nachází asi půl kilometru od v současnosti neobývaného hradu," vysvětluje a dodává, že bobři se přesto přesunuli a to právě kvůli člověku.

Bobra vyhnali návštěvníci

Lokalita se totiž stala, díky možnosti hodně zblízka pozorovat bobry, velmi navštěvovanou. „A sami návštěvníci často nedokázali zkrotit svůj temperament a pozorovat zvířata v klidu. Ta byla nepřiměřeně rušena, především v období březosti samice, a tak se rodina raději přesunula," dodává Kadera.

Naproti tomu na Tachovsku existuje místo, kde návštěvníci bobra vidět mohou a k rušení dochází jen minimálně. Jde o Vodní svět u Lesné, kde žije jedna bobří rodinka a kde je pro pozorovatele vybudována naučná stezka. „Ta je koncipována tak, aby si na své současně přišel návštěvník i bobr. A ani jeden nebyl ošizen. Bobr o klid a návštěvník o možnost spatřit nejen bobra, ale i další živočichy a rostliny vázané na vodní a lesní ekosystémy. Při dodržení základních zásad pro pozorování zvěře je mnoho návštěvníků odměněno a bobry spatří. Dokládají to i zápisy v návštěvní knize," pokračuje v popisu možností Kadera.

Vodní svět se postupem času stal vyhledávanou atrakcí, na kterou jsou příznivé ohlasy. I zde ale panují obavy, zda není negativně ovlivňován život vzácného vodního živočicha. „Ale jak ukazují zkušenosti, lokalita byla vybrána opravdu dobře." Podle odborníků je soustava rybníčků na Kolmu dostatečně veliká, aby bobři byli co nejméně rušeni.

Nelegální zásahy 
do biotopů

Na Tachovsku se bobři vyskytují hlavně v povodí Kateřinského potoka. Výjimkou již nejsou ani na Mži a jejích přítocích. Bobr díky svým schopnostem měnit krajinu ale zasahuje do zájmů člověka. „Střety s člověkem se týkají především zaplavováním pozemků podél toků, které jsou hospodářsky využívány. Každý rok řeší Správa CHKO Český les několik stížností majitelů lesních i zemědělských pozemků. Správa CHKO se vždy snaží nalézt kompromisní řešení, které uspokojí stěžovatele, ale i bobra," podotýká lesník a také odborník na život bobrů Kadera, který se setkal i s nezákonným jednáním v místech výskytu bobrů evropských. „Poslední dva roky se objevily i případy nelegálních zásahů do jejich biotopu. Tyto případy pak ale řeší Policie ČR. Proto Správa CHKO Český les doporučuje vlastníkům a nájemcům pozemků, na kterých se bobr vyskytuje nejprve o svém záměru v dostatečném předstihu informovat buď Správu CHKO, popřípadě Krajský úřad Plzeň. Předejde se tím mnoha problémům v budoucnosti."

____________________________________________________________

Bobr evropský… je teritoriální zvíře. Velikost teritoria (od 0,5 do 2,5 km) závisí na nabídce potravy. Teritorium obývá jedna rodina. Bobři jsou monogamní zvířata. Žijí v trvalých rodinných svazcích. Bobři samice rodí každý rok 2–5 mláďat. Ta zůstávají s rodiči 2–3 roky. Průměrná rodina je však tvořena 5–8 jedinci. Po té, co jsou dospělá mláďata vyhnána, hledají vhodná místa k vytvoření teritoria a zakládají vlastní rodinu.

Kde žijí bobři na Tachovsku

Povodí Kateřinského potoka. Mže, Lesná, Celní potok, Přimda.

Kolik je rodin

Každoročně, v předjaří, probíhá monitoring výskytu bobra v povodí Kateřinského potoka. Poslední relevantní údaj o velikosti bobří populace je tedy z jara 2012, kdy bylo zmapováno 25 teritorií, tedy bobřích 25 rodin.

Návrat bobrů do krajiny není bez problémů

Bobři svou činností zejména narušují protipovodňové nebo rybniční hráze, ucpávají koryta vodních toků a likvidují dřeviny nebo zemědělské plodiny v okolí rybníků a řek.

_____________________________________________________________