Plynovod podle investora, společnosti Net4Gas, významně rozšiřuje možnosti zásobování České republiky i jiných evropských zemí plynem. Plynovod má také strategický význam v případě přerušení dodávek zemního plynu z Ruska přes Ukrajinu.

„Plynovod Gazela zvyšuje energetickou bezpečnost nejen České republiky, ale také zemí Evropské unie. Tato stavba dokazuje, že propojování dopravních energetických tras má budoucnost," vyjádřil se při slavnostním zahájení provozu plynovodu premiér Nečas.

Možnost, kterou Česká republika poskytuje jako tranzitní země pro budování plynovodů, ropovodů a dalších energetických tras, má podle Nečase další výhodu. „Má to vliv na konkurenceschopnost a Česká republika potřebuje mít i rozumné ceny energií," vysvětlil premiér.

Plynovod Gazela propojuje severní a jižní cesty zemního plynu Evropou a na území České republiky má délku 166 kilometrů. Jeho výstavba trvala necelé dva a půl roku a vyžádala si desetimiliardovou investici. Na výstavbě se podílelo současně až 650 dělníků.

Několik desítek kilometrů plynovodu vede také tachovským okresem. To přineslo také některé výhody pro obce, jejichž katastrální území Gazela protíná. Obce mohly čerpat různé dotační tituly.

Například město Bor získalo od investora plynovodu dotaci ve výši jeden a čtvrt milionu korun. „Dotace nám pomohla při výstavbě víceúčelové sportovní plochy na sídlišti a při rekonstrukci obslužné budovy na autobusovém nádraží," upřesnil starosta Boru Petr Myslivec.

Také Přimdě přinesla výstavba plynovodu určité výhody. „Také jsme čerpali dotaci, a to na výměnu oken ve škole. Dotace byla půl milionu korun. Další finanční prostředky jsme získali za prodej pozemku pro rozdělovací uzel plynovodu a díky pronájmům pozemků pro stavební techniku a materiál," uvedl starosta Přimdy Miloslav Kunt.

Představujeme vysokotlaký plynovod Gazela

Tachovsko – Několik desítek kilometrů nového plynovodu Gazela, který v pondělí slavnostně uvedl do provozu premiér České republiky Petr Nečas za asistence vládních zástupců Německa a Ruska, vede tachovským okresem. U Přimdy se také nachází předávací stanice. Plynovod je největší současnou energetickou stavbou na území republiky.

Proč se stavělo

Důvodem k výstavbě byla podle zástupců investora, společnosti Net4Gas, diverzifikace přepravních cest – zemní plyn k nám proudí z Ruska a Norska.

Důsledkem propojení severních a jižních tras plynovodů bude vzrůstající strategický význam České republiky na evropské páteřní trase, která přivádí zemní plyn z Ruska na západ. Země Evropské unie totiž podle údajů na internetových stránkách investora více než z poloviny podléhají importům paliv a energií. Tato závislost by se měla do roku 2050 ještě zvýšit, a to až na 80 procent. Proto jsou společně z úrovně EU hledány cesty ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti jejich dodávek. Plánovaný nový český vysokotlaký plynovod má být jednou z nich.

Nová trasa napojí Českou republiku na ruský zemní plyn, přicházející do Evropy tzv. Severní cestou.

Bezpečnost

Plynovod je strategická stavba a investor s dodavateli museli dbát také na bezpečnost. „K ochraně života, zdraví a majetku osob je určeno i tzv. bezpečnostní pásmo. Jde o pruh s šířkou 200 m na obě strany od plynovodu. Výstavba je spojena s minimálním záborem půdy v šířce 36 metrů, v lesních porostech pak jen 30 metrů. Podchody pod železnicí, dálnicí a silnicemi se budují tzv. protlakem – tedy bez narušení povrchu. Vzdálenost stavby od okraje souvislých obytných území většinou překračuje vzdálenost 200 m. Potrubí o šířce 1,4 metru je uloženo v hloubce minimálně 0,8 metru. Vykopaná půda je uchována tak, aby nedošlo k jejímu promísení s podložními vrstvami. Po skončení stavby je vrácena na původní místo. Půdu nad plynovodem je tak možné opět bez omezení obdělávat zemědělskou technikou. Pouze v lesních úsecích je ponechán volný pruh pozemku o šíři dvou metrů na obě strany od osy potrubí pod zemí," informuje investor.

Další zajímavosti

Směr toku zemního plynu bude z Ruska do německého Greifswaldu a dále plynovodem OPAL až na hranice SRN/ČR, k obci Brandov (severní Čechy).

Plynovodem poteče převážně plyn směrem do ČR a dále do Německa. Nicméně provoz je projektován jako obousměrný. V případě potřeby může být tedy provoz obrácen. K této situaci by mohlo dojít například v okamžiku, kdy by podmořský plynovod byl neprůchodný a zároveň by bylo potřeba přepravit větší množství plynu Německa z plynovodů vedoucích přes Ukrajinu, Slovensko a ČR.

Stavba přímo navazuje na výstavbu plynovodu OPAL v Německu a Nord Stream na dně Baltického moře. Jde o posílení kapacity sítě plynovodů, které dokážou zajistit stálé zásobování ČR a dalších zemí Evropské unie zemním plynem a v souvislosti s bezpečností dodávek rozmnožit počet tras, kudy tato surovina „protéká".

Předpokládaná doba životnosti plynovodu je 70 let. Ovšem při dodržování správných postupů při údržbě tuto dobu lze prodloužit až na 100 let.

Proti úniku plynu z potrubí budou plynovod rozdělovat trasové uzávěry, případně jiné technologické uzly (např. čisticí komory). Všechny liniové uzávěry i první uzávěry na odbočkách z hlavního potrubí pak budou vybaveny elektronickými poruchovými ochranami (tzv. line break), které reagují na rychlost poklesu tlaku. Pokud tedy dojde k úniku plynu, tyto uzávěry automaticky uzavřou příslušný porušený úsek potrubí. Provoz plynovodu bude navíc stále pod dohledem dispečinku.