Poprvé je Lom připomínán v plzeňském registru obcí v roce 1379, za vlády krále Václava IV., jako „Lom prope Tachow, villa Sestrzenczoninia”, tedy v držení blíže neznámého Sestřence. Další zpráva pochází z roku 1387, kdy tachovský měšťan Mikuláš převedl plat ze vsi Lomu, odkázaný tam Děpoltem ve prospěch dominikánského kláštera v Plzni, na jiné vesnice. Ze zprávy tedy vyplývá, že část vsi držel před rokem 1387 jakýsi Děpolt a po něm ji získal i s nadací Mikuláš, který roku 1400 koupil ves celou. Snad to byl on, kdo zde založil tvrz. Část vsi poté patřila Zikmundu Šišmovi, který zemřel roku 1418. Později získal ves tachovský měšťan Pertold Filibéř a po něm jeho manželka Anna. Ta v roce 1454 zemřela a zůstala po ní „In Lomy Theotonicali Twrzisstie desertum”, tedy zpustlá tvrz.

Ve stejném roce je ves poprvé označena jako Deutsch Lohm, Německá Lom (ženského rodu). Roku 1537 patřila část vsi Mikuláši Hošťálkovi z Hojnestu, který ji prodal Hanuši Pluhovi z Rabštejna. Ten ji pak v roce 1543 prodal Volfovi Perglarovi z Perglasu. Tento díl Lomi připadl ke kočovskému statku, kde je připomínán ještě roku 1599. Druhá část vsi náležela městu Tachovu, které si již v roce 1543 vložilo do zemských desek své majetky. Tato část vsi je připomínána dále v letech 1588 a 1611, kdy město stále drželo „…jedenáct dvorů s lidmi poddanými a jeden pustý, také dva mlýny, každý se dvěma koly ve vsi Lomu …”. Z téhož období z roku 1594 pochází pozdně gotická boží muka před čp. 47.

Horní část sloupu byla v minulosti nahrazena kopií. V zápisech ze 70. let 18. století se naposledy setkáváme s lomskou tvrzí, kdy je ve vsi zmiňována stará mohutná věž, chránící průjezd vsí. K této stavbě se také pravděpodobně vztahuje i Schallerova zmínka z roku 1785 o zbytcích rozpadlého zámečku. Jako poslední se o zbytcích lomské tvrze zmiňuje F. Schuster, který tvrdí, že až do 1. světové války stály tři metry vysoké zdi ve dvoře čp. 25 směrem k čp. 26. Ve vsi zůstala zachovaná pozdně barokní kaplička zasvěcená Panně Marii dotovaná letopočtem 1819. Lom byla kruhová obec, kde uprostřed byl rybník a kovárna se zvoničkou.

V roce 1961 byla zahájena výstavba dvou bytových domů pro 14 rodin. Stavba byla dokončena v roce 1962. V tomtéž roce byla vybudována požární zbrojnice v čp. 23. V letech 1965 až 1968 se ve vsi postavila produkční stanice pro 1400 prasnic. V roce 1965 byly zahájeny práce na projektu výstavby 60 bytových jednotek, samotná stavba začala v roce 1966 a koncem roku 1967 byly byty předány k užívání. Následovala stavba kulturního domu v letech 1970 až 1973.

Zdroj: www.lomutachova.cz