Žádné pompézní oslavy, ale mnoho aktivit, které připomínaly celý rok jubileum Muzea Českého lesa v Tachově. Loni slavilo muzeum šedesátileté výročí své existence a jeho ředitelka Jana Hutníková odpovídala v rozhovoru na otázky Deníku.

Jaký vlastně byl rok 2014 pro muzeum?
Bez ohledu na výročí byl to rok velmi hektický a plný práce. Zároveň však mám pocit, že v mnoha aktivitách tam nepřímou souvislost s tím, že muzeu bylo 60, tudíž že se 60 let o něco snaží a rozvíjí se, nalézt lze. Vedle akcí, které probíhaly v muzeu, vedle péče o sbírky i vedle řady odborných expertiz, o které byly naši pracovníci žádáni, jsme se účastnili řady významných projektů na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Za všechny bych chtěla jmenovat projekt Deset hvězd, kde se kolega Chvátal významně podílel na tvorbě expozice ve Staré synagoze v Plzni. Završen byl také projekt zaměřený na využití muzejních sbírek při výuce moderních dějin Dotkni se 20. století, kde jsme byli partnery Národního muzea v Praze.

Do Tachova zavítala výstava přibližující svět původních obyvatel Severní Ameriky.
Představila jsem naše programy pro školy na mezinárodním semináři, který pořádala ZČU v Schönsee. Setkal se s velmi kladným přijetím odborníků a bude publikován ve sborníku ze semináře. Kolega Chvátal byl pozván jako zástupce badatelů Střední Evropy na prestižní konferenci do USA a rovněž jeho dva příspěvky vzbudily velmi kladný ohlas. Na regionální úrovni samozřejmě největším počinem byla naše participace na projektu zprovoznění v zámku v Tachově. Podrobný popis našich loňských aktivit zveřejníme na konci března ve výroční zprávě, které bude přístupná i na našem webu.

Co vše přinesl návštěvníkům, krom běžné muzejní nabídky?
Vzhledem k našim finančním možnostem, které nejsou příliš velké, jsme nepořádaly žádnou jednorázovou velkou oslavu ale řadu drobnějších aktivit, které po celý rok návštěvníkům naše výročí připomínaly. Především naše přednášková činnost byla loni více než jindy svěřena našim odborným pracovníkům, kteří v přednáškách představili náš sbírkový fond, svou odbornou práci včetně výsledků, které přináší pouze dlouholetá kontinuita některých odborných činností, v našem případě především v oblasti ornitologie a botaniky. Zde nešlo jen o přednášky, ale především o stěžejní výstavní projekt, který na výročí reagoval a byl finančně podpořen městem Tachovem – výstava Ptáci přicházejí a odcházejí. Jeho doprovodnou aktivitou bylo vydání CD s bibliografií zoologa muzea dr. Pavla Řepy (CD je stále možno v muzeu zakoupit).

S historií i současností legendární figurky seznámí výstava v tachovském muzeu.Divácky atraktivní byla i výstava Nahlédnutí do depozitáře, která představila nejen některé rarity z muzejních sbírek, ale také jejich strukturu a šíři. Byla jakousi inspirací pro případné dárce do muzejních sbírek. K dárcovství jsme na počátku jubilejního roku naše příznivce vyzvali. Zkomplikoval nám to však „úřední šiml" resp. novela zákona o daních, která nově zavedla povinnost zdaňovat i drobné dary muzejním institucím.

V souvislosti s nedořešenou metodikou to zbrzdilo přijímání darů do muzeí v celé ČR, nejen u nás v Tachově. Od nového roku je naštěstí novelou zákona tento problém vyřešen a my můžeme oficiálně přijmout řadu nabídek darů, které jsme jako dárek k narozeninám dostali.

Příznivci nám darovali také řadu zajímavých fotografií, z nichž některé jsme s jejich laskavým svolením zveřejňovali na našem facebooku.

Tradiční muzejně galerijní noc pak loni probíhala pod heslem Oslava s přáteli a velmi si vážím toho, že v průběhu večera v muzeu i galerii vystoupili naši dlouholetí partneři – žáci všech základních škol a ZUŠ Tachov. Stejně jako všem dárcům a příznivcům bych jim touto cestou ještě jednou ráda poděkovala.

Která z akcí muzea byla podle vás nejpovedenější?
Vybrat z aktivit, které provázely naše výročí tu nejpovedenější je pro mne v podstatě nemožné. Loni byly divácky, tedy počtem návštěv, jistě nejúspěšnější dvě výstavy, které však s výročím přímo nesouvisely – výstava Indiánský svět a výstava Fenomén Igráček. Spolu s ostatními akcemi se zasloužily o největší narozeninový dar – největší meziroční nárůst návštěvnosti v posledních mnoha letech. V porovnání s rokem 2013 naše muzeum navštívilo o dvacet pět procent více zájemců.

Co výročí znamenalo pro zákulisní dění v muzeu?
Nejde snad přímo o zákulisí, ale v souvislosti s výročím bylo muzeum požádáno o příspěvek do odborného časopisu Národního muzea Muzeum, muzejně vlastivědná práce, který by se výročí věnoval. Práce na něm vedla k tomu, zabývat se po čase hlouběji historií našeho muzea a díky nálezům v Okresním archivu posunula poznání naší historie opět o něco dál. Časopis je právě v tisku, až vyjde, budeme o tom zájemce informovat. Tím spíš, že jednotlivá čísla bývají k dispozici pro případné zájemce i na internetu. Rovněž ve Věstníku Asociace muzeí a galerií vyšel článek věnovaný historii našeho muzea.

Nač se mohou zájemci o Muzeum Českého lesa těšit letos?
Na rok 2015 připravujeme, jak je naším zvykem, řadu aktivit tradičních i množství nových. Za všechny chci zmínit vzdělávací cyklus Tachovskou akademii , kterou pořádáme ve spolupráci s MKS a Okresním archivem. Jde o cyklus přednášek a dalších aktivit, na které se budou moci zájemci přihlásit. Protože jde v podstatě o školu, obdrží průkaz, a když se zúčastní alespoň sedmdesáti procent programu, budou slavnostně promováni a obdrží hodnotné dary i certifikát absolventa. Zároveň však jednotlivé aktivity a přednášky mohou navštěvovat i neregistrovaní zájemci.

Akademie je příspěvkem k 900 letům od první písemné zmínky o Tachově. Pro neprofesionální výtvarníky vyhlašujeme po třech letech Trienále o cenu Franze Rumplera. Sledujte náš web a facebook, případně se na našem e-mailu přihlaste k odběru pozvánek. (Pro více informací mohou zájemci napsat na adresu redakce nebo antonin.hribal@denik.cz Pozn.red.) Ani v roce 2015 se s tachovskými muzejníky nudit nebudete. Těšíme se na staré známé i nové příznivce. Rádi se zapojíme do projektů jiných organizátorů a nabízíme k využití i klášterní zahradu.