„Od Nového roku dochází ke zrušení ustanovení o jednorázové výplatě dvanácti měsíčních splátek důchodu, na které dosud měla vdova nebo vdovec nárok ke dni zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod při uzavření nového manželství, takzvané odbytné,“ uvedla.

Současně se od prvního ledna zkracuje doba stanovená pro opětovný vznik nároku na vdovský a vdovecký důchod. A to z nynějších pěti let na dva roky.

„Tato nová úprava se bude týkat občanů, kterým vznikl nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po Silvestru 2011. U důchodů, na které nárok vznikl před prvním lednem 2012, se pro účely opětovného nároku uplatní dosavadní příznivější pětiletá lhůta. A to i za situace, že k zániku původního nároku dojde až po konci roku 2011,“ vysvětlila mluvčí.

Pro splnění podmínek pro nárok na vdovský i vdovecký důchod nově postačí, pokud zemřelý manžel či manželka splnili podmínky nároku na předčasný starobní důchod.

„Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod (zahrnuje i předčasný starobní důchod) anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Vdovec má nárok na vdovecký důchod po manželce za stejných podmínek jako vdova,“ sdělila Buraňová.

Rovněž v oblasti sirotčích důchodů je třeba podle ČSSZ počítat se změnami.

„Pokud bylo nezaopatřené dítě převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy nebo do společné výchovy manželů, vzniká dítěti nárok na sirotčí důchod i po osobě, která nebyla rodičem nebo osvojitelem,“ ře­kla.

„Jestliže již dítě pobírá sirotčí důchod po rodiči a vznikne mu nárok na sirotčí důchod po zesnulé pečující osobě stejného pohlaví jako byl rodič, náleží mu pouze jeden důchod, a to ten vyšší. Pro splnění podmínek pro nárok na sirotčí důchod nově postačí, pokud zemřelý splnil podmínky nároku na předčasný starobní důchod,“ dodala.

Nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému dítěti i tehdy, pokud zesnulá osoba sice nesplnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, ale získala alespoň polovinu této doby.

„Délka potřebné doby pojištění se přitom zaokrouhluje na celé dny dolů,“ uzavřela mluvčí Jana Buraňová.