V Tachově na sídlišti Západ a kolem gymnázia jsou rozkopané silnice a bude se prý pokračovat na sídlišti Východ. Proč tak rozsáhlé opravy?
Ano, k opravě přistoupil distributor plynu z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího ocelového potrubí. Investorem oprav je RWE GasNet s. r. o. jako vlastník distribuční sítě plynovodů.

Jak se tyto opravy dotkly a dotknou občanů?
Na sídlišti Západ nebyly dodávky plynu do kotelen přerušeny, protože kotelny jsou napojeny na jinou větev plynovodu. Dodávka teplé vody tedy nebyla přerušena. V některých domech byla přerušena jen dodávka plynu na vaření na měsíc, v jiných domech došlo k přepojení během jednoho dne.
Součástí prací je i výměna potrubí a technologie v regulační stanici u každé kotelny. To samotné by trvalo tak tři, čtyři dny, jenomže vedení plynu v Bělojarské ulici se musí odpojit a vyjmout ze země a zprovoznění celého úseku nelze technicky řešit jinak a celou akci nejde ani technologicky urychlit.
Investor RWE GasNet a dodavatelská firma Streicher Plzeň práce provádí po úsecích a potýkají se s různými omezeními. Například požadavkem na nepřerušení dodávky plynu do stravovacího pavilónu v Pionýrské ulici před skončením školního roku.

Naopak naším požadavkem je, aby přerušení plynu do kotelen bylo minimální a netrvalo déle než 14 dní, jak nám ukládá příslušná vyhláška. V čem je největší technický problém?
Nový plynovod bude zprovozněn pod tlakem 300 kPa oproti původnímu tlaku 50 kPa. Z toho důvodu bude instalována dočasná regulační stanice pod Deltou v ulici T. G. Masaryka pro plynovod směrem k náměstí. Musí se postupovat po celých úsecích a nelze propojovat části plynovodu s rozdílným tlakem. Zároveň se musí postupovat jedním směrem. Nové plastové potrubí se většinou protahuje skrz stávající plynovod, někde se staré vedení dokonce musí vyjmout ze země a položí se nové.

Jakých kotelen se odstávka bude týkat?
Je třeba připomenout, že v poslední době jsme provedli technologická opatření na kotelnách a odstranili přerušování dodávky teplé vody v létě. Bohužel velice neradi našim občanům tuto „retro" dobu opět připomeneme.
V první fázi v první polovině srpna budou odpojeny od dodávky plynu dvě kotelny, v Zárečné a v Bělojarské ulici. Jsme rádi, že nebude ohrožen provoz základní školy v Zárečné.
Kromě toho budou odpojeny samostatné městské objekty, jako je Červený kříž, Klub důchodců a Dům s chráněnými byty čp. 2119.

Přerušení dodávky teplé vody asi nebude jediným omezením pro občany. Jak to bude s dodávkou plynu na vaření?
Dodávka plynu na vaření by neměla být přerušena, protože se jedná o rekonstrukci středotlakého vedení plynu a plyn na vaření je veden nízkotlakým plynovodem.

Jak to bude s další částí sídliště Východ?
Oprava plynovodu bude pokračovat v dalším úseku směrem k železničnímu přejezdu a k bývalým plynárnám a rovněž bude přerušena dodávka plynu a teplé vody v další části sídliště. V této chvíli je určen termín ve druhé polovině srpna.
Dodavatel stavby nasadí všechny síly, aby rekonstrukce nezasáhla do měsíce září, kdy už začíná topné období a mohlo by hrozit omezení nebo dokonce přerušení provozu v mateřské školce ve Stadtrodské ulici.
Z toho, co jste řekl tedy vyplývá, že plynovod v Tachově na sídlištích Západ i Východ bude zcela zrekonstruován a občané by nepříjemnosti s tím spojené měli pochopit a být tolerantní.
Plynovod a ocelové trubky jsou v zemi více než 40 let a všechno bylo stavěno na svítiplyn.
Investor k tak rozsáhlé rekonstrukci plynovodu přistoupil jistě ze závažných důvodů. Pro občany sídliště Východ to bude opravdu zkouška trpělivosti, tolerantnosti a pochopení, za což už v této chvíli chceme poděkovat. Na druhou stranu ale buďme rádi, že se minimálně dalších 40 let snad s plynovodem nic dělat nebude.

Při jednáních s investorem a dalšími zainteresovanými institucemi musíte žádat, aby opravy byly co nejkratší – právě kvůli tomu, aby se neprodlužovaly odstávky. Jsou firmy k tomu vstřícné?
Za nás mohu konstatovat, že jednání s investorem, projektantem i dodavatelem prací jsou vstřícná a všichni si uvědomují nepříjemnosti, které jsou způsobeny nám, jako dodavateli tepla a hlavně občanům jako koncovému spotřebiteli. Věřme, že všechny práce proběhnou v předpokládaných termínech a nenastanou nepředvídané okolnosti, které by měly za následek prodloužení prací. Kritika se bude zřejmě snášet na naše hlavy, ale kvůli Správě majetku a údržby Tachov se odstávky kotelen nekonají.