Nyní už svítá reálná naděje, že se malá obec dočká rovného obchvatu. Pokud vše dobře půjde, svezeme se po něm v listopadu 2016.

„Dopravní situace je skutečně problémová. Když bude obchvat, budeme jedině rádi," uvedla Jana Šperková, místostarostka Boru. „Občané dokonce žádali, aby byla v místě snížena rychlost," dodala. Dosud se ale nedočkali, správce silnicie, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), v místě značku omezující rychlost neosadilo.

Nicméně, v červnu příštího roku by mělo ŘSD získat stavební povolení na výstavbu obchvatu. Se zemními pracemi by se mělo započít o více než rok později, v září 2014. „V současné době je zpracována dokumentace pro stavební povolení. S omezenými finančními prostředky probíhá projednávání a příprava stavby," píše se ve zprávě, kterou ŘSD vydalo. V letošním roce bylo na přípravu vyčleněno 600 tisíc korun, do dokumetnace byla zapracována i úsporná opatření.

„Nová přeložka výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy jednak na samotné silnici a jednak i v obci, kde dojde ke snížení emisí hluku z dopravy. Zlepšení prostředí se odrazí také v tom, že obyvatelé obce nebudou v přímém kontaktu s vozidly," je uvedeno dále. Z pohledu ŘSD je tedy nutné, aby došlo k odstranění nevyhovujícího směrového i výškového vedení trasy a vedení trasy okolo zastavěných území obce.

V případě vybudování přeložky, která bude mít větší kapacitu, se podstatně sníží i riziko havárií a následných úniků provozních kapalin do okolí. Jásat mohou i ochránci přírody – vozidla se v dané oblasti zdrží kratší dobu, což bude mít vliv na snížení emisí i rizik pro životní prostředí. Ochrana přírody a krajiny by měla zůstat neopomenuta.

Přeložka silnice I/21 v úseku Nová Hospoda – Kočov je součástí páteřního dálničního přivaděče dopravy mezi hraničním přechodem se Spolkovou republikou Německo – Pomezí (přes Cheb, Mariánské Lázně, Planou) s napojením na dálnici D5.

Předpokládaná cena stavby je bezmála 360 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.

Umístění a popis stavby

Projektovaný úsek II . stavby navazuje na začátku území na již vybudovanou trasu od Nové Hospody a na konci území navazuje na stavbu I/21 Nová Hospoda–Kočov, I. stavba. Předmětný úsek začíná navázáním na již vybudovanou trasu u Nové Hospody a končí na začátku I. stavby před osadou Janov. Délka hlavní trasy je 2950 metrů. Řešený úsek začíná za Silničním lhotským rybníkem a navazuje na již postavený úsek od Nové Hospody. Složeným obloukem se vyhýbá lesu po levé straně za cenu většího zásahu do lesa po pravé straně silnice. V přímé linii pak přechází pole v dostatečné vzdálenosti od obce. Podle výsledků hlukové studie jsou v této obci navržena protihluková opatření u dvou krajních objektů, kde by hluk mohl překročit minimální přípustnou hladinu. Od km 1,8 je trasa vedena rovnoběžně se stávající silnicí v její těsné blízkosti z důvodu co nejmenšího záboru zemědělské půdy, ale zároveň umožňující bezobjížďkovou výstavbu. V km 2,1 přechází přes stávající rybníček s navrženým lokálním biocentrem (rybníček je v rámci akce nový). Před obcí Janov se nová trasa napojuje na trasu řešenou v I . stavbě předmětné akce. Nedílnou součástí stavby jsou i souběžné objížďky nutné k provedení díla. Tyto souběžné objížďky se ponechají i po skončení stavby. Protože nově navržená silnice vede převážně ve stopě stávající silnice I/21, nedojde k demolicím objektů.

Bude obchvat Chodové Plané?

Již několik let se hovoří i o obchvatu Chodové Plané. Nyní se zdá, že se nekopne dříve, než v roce 2020! „Je to tři neděle, co jsem psal na Ředitelství silnic a dálnic ohledně obchvatu Chodové Plané a nemám dodnes odpověď. Takže abych řekl pravdu, jak to s obchvatem aktuálně vypadá, nevím," říká starosta městysu Ctirad Hirš. Zatím tedy platí územní rozhodnutí na takzvanou východní variantu. „Jenže podle informací ministerstva dopravy se do roku 2020 nebude dít nic. Je to smutné," dodává k věci s tím, že v rámci zvýšení bezpečnosti žádali alespoň o zvýraznění přechodů a opravu kanálů.