V úvodu uvádí argumenty a řadu zkreslujících „faktů“, podle nichž lze usuzovat, že nemá v záležitosti zcela jasno. Všichni byli pro vznik sdružení Současný oddíl kulturistiky Stříbro, o.s. se neodtrhl od Oddílu kulturistiky TJ Baník, jak tvrdí p. Patočka, ale na řádné členské schůzi se základna většinově rozhodla přetransformovat původní oddíl na samostatné nevýdělečné občanské sdružení se sportovním zaměřením, které je bez omezení otevřené pro veřejnost. Při hlasování o návrhu nebyl nikdo proti a dva členové se zdrželi. Jedním z nich byl i p. Patočka. Samozřejmě o průběhu celé této členské schůze je vyhotoven zápis, spolu s usnesením.

Pokud má p. Patočka mezery ve znalosti občanského zákoníku, nelze jinak, než mu doporučit jeho prostudování. Členská schůze (valná hromada) je alfou a omegou jakéhokoliv sdružení občanů. Navíc po údajném „odtržení“ žádný oddíl se zaměřením na kulturistiku u TJ Baník Stříbro nepůsobil, z čehož vyplývá nepravdivost tvrzení p. Patočky. Naprosto legální a průhlednou přeměnou oddílu na občanské sdružení se z původního oddílu spadajícího pod o.s. TJ Baník stal samostatný právní subjekt.

Samozřejmě tento subjekt neztratil nic ze svých dlouholetých tradic, jak tvrdí p. Patočka, ale pouze se do jeho historie zapíše tato etapa. Jedním z důvodů, proč byl podán návrh na založení občanského sdružení, bylo právě vedení účetnictví. Pokud byl oddíl veden pod TJ Baník, neměl za účetní operace a vedení účetní agendy nikdo z oddílu žádnou právní zodpovědnost.

Účetnictví samozřejmě jako právní subjekt vedla dle zákona TJ. Nyní, jako samostatný právní subjekt, jsme před zákonem naprosto zodpovědni za vedení účetní agendy a jsme proto povinni se řídit zákonem o účetnictví. Tímto se předejde jakýmkoliv spekulacím podobných rádoby „zákonodárců“, kteří se mimo jiné v období, ve kterém podle slov p. Patočky docházelo k údajnému nerespektování pravidel účetnictví a stanov TJ Baník, na tomto porušování největší mírou podíleli jako pokladníci oddílu!

V případě obsahu dalšího odstavce, uvedeného ve čtvrtečním vydání TD se musím ohradit. Částku 2,5 milionu jsem neuvedl já, ale p. Šafařík a touto částkou nebyly míněny proinvestované finance oddílu, ale odhadnutá částka, které by bylo v dnešní době zapotřebí pro vybavení podobného fitness centra. Částka byla samozřejmě velice nepřesným odhadem, který byl navíc pronesen ve značných emocích, po veřejném zasedání zastupitelstva města, proto by neměla být brána jako berná mince, natož jako částka odhadu účetního toku financí oddílu. Náš oddílmá 148 řádných členů “Členové, kteří se od O.S. odtrhli….“ a další výrok „Vznikl nový oddíl, který….“, jak uvádí p. Patočka v dalším odstavci článku, naprosto popírají jeho původní tvrzení, v němž uvádí, že se od původního oddílu pod TJ odtrhlo několik členů nynějšího O.S.

K dalšímu zpochybnění úvah p. Patočky zde mohu uvést, že počet členů oddílu k dnešnímu dni činí 148. Jedná se pouze o členy, kteří zaplatili příspěvek. Tento počet členů je podložen příjmovými doklady. Z tohoto počtu je patrná popularita našeho oddílu, převážně u mládeže a správný směr vedení činnosti oddílu. Podobný počet členů našeho oddílu nikdo nepamatuje. Řešení sporu je na dobré cestě Nyní bych zde rád doporučil p. Patočkovi, aby nerozdmýchával oheň nesváru, neboť by svými neuváženými a zmatenými výroky mohl ohrozit současný stav sporu, který je nyní po dlouhých tahanicích na dobré cestě. TJ Baník se po intervencích poslance PSČR p. Ing. Votavy a starosty Stříbra p. Mgr. Nenutila snaží podáním návrhu na zrušení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v ZŠ, Mánesova ul. napravit chybu, ke které jak všichni věříme, nedošlo úmyslně a vznikla patrně nedorozuměním.

Mimo jiné jsou tři pánové z celkem pětičlenného, nově vzniklého oddílu pod TJ, neustále členy našeho oddílu. Tím chci pouze naznačit, že je nikdo z oddílu nevylučuje, ba ani jinak neperzekuuje. Každý má právo si založit zájmové sdružení občanů, ovšem měl by dodržovat pravidla far play a slušnosti. Celý majetek patří nám Problémy nastaly až v době, kdy si tito tři lidé usmysleli založit vlastní oddíl posilování s myšlenkou obsadit a vystrnadit 150ti členné osazenstvo zaběhlého oddílu.

Inventář a zařízení stávající posilovny je v majetku našeho o.s. Tento fakt, stejně jako závazek TJ Baník Stříbro zrušit nájemní smlouvu na prostory posilovny v ZŠ s městem, je obsahem písemné dohody o majetkovém a finančním vyrovnání, uzavřené mezi dvěma právními subjekty TJ Baník Stříbro a Oddíl kulturistiky Stříbro, o.s. dne 15.6.2007. Nehandlujme s tituly Na závěr chci objasnit zmatečné přehazování titulů na závěr článku. Nejedná se o pět osob s různými tituly, jak by se náhodný čtenář mohl dopočítat a domnívat, ale o titul Mgr., získaný absolvováním FTVS a mistra sportu v jedné osobě a Ing. a instruktora v osobě druhé.

Toto handlování se slovíčky je typické právě pro p. Patočku. Nehledě na to, že kulturistika je sport natolik specifický a natolik spojený se zdravím, že se vší úctou, titul mistra sportu z jiného sportovního odvětví než je kulturistika, se těžko může uplatnit právě u tohoto sportu. Když jsme u těch titulů, žádný titul asi nezaručí cvičencům správné provádění cviků a stravování. Tyto znalosti se zvláště v kulturistice získávají těžce a dlouholetou praxí nabytými zkušenostmi v tréninkách a pohybování se v prostředí kulturistiky. Tato myšlenka nepochází z mé hlavy, ale každý si ji má možnost ověřit u osob, které jsou pojmem v oblasti kulturistiky.

Pokud však bude přesto někdo bazírovat na počtu titulů v členské základně, samozřejmě i my můžeme nabídnout celou řadu vysokoškolsky vzdělaných členů našeho oddílu. Jedním z nich je oddílový lékař MUDr. Ivo Němec, který provozuje shodou okolností jako svoji odbornost ortopedii. Lékař s touto odborností je jak všichni erudovaní kulturisté jistě odsouhlasí, jako dar z čistého nebe.

Kromě toho je MUDr. Němec též dlouholetý úspěšný kulturista, s mnoha úspěchy dosaženými ve skutečných soutěžích republikové úrovně. Přejeme nově vzniklému oddílu mnoho sportovních úspěchů a mnoho nových členů. Pouze by vzhledem k získání si většího počtu členů neměli od začátku používat takové množství nekalých praktik, které by mohly mít v závěru zcela opačný účinek.