Knížečka je tentokráte věnována obojživelníkům a plazům. Případným zájemcům sděluji, že vyšla v roce 2009 a nejspíše je možno ji získat přímo na příslušném krajském úřadě. Publikace popisuje stručně vybrané živočichy (biotop, rozmnožování, zimování, potrava, ohrožení) a uvádí jejich prokázané výskyty (údaje z let 2000 – 2009) v mapkách rozdělených na kvadranty o velikosti cca 12×11,1 km.

Byl jsem samozřejmě zvědavý na údaje z Tachovska. Sami autoři v úvodu upozorňují, že „ …údaje nejsou jistě ucelené a je reálné, že řada druhů žije i na dalších lokalitách …“. To platí vždy a obecně o všech podobných přehledech a moudrý ten, kdo si to uvědomuje. Navíc živá příroda je stále v pohybu, plná změn a zvratů. A tak ani já nemohu říci, nakolik jsou mé následující poznámky aktuální.

Mloka skvrnitého pozná asi většina z vás. Vyžaduje přítomnost vlhkých listnatých či smíšených porostů a čistých potoků s tůněmi. Takovéto biotopy se ostrůvkovitě nachází v suťových stráních kaňonu Mže mezi Ústím a Svojšínem a také se zde mloci vyskytují. Ačkoli jde o živočichy zejména s noční aktivitou, můžete se s nimi potkat i za deštivých dnů. V popisované publikaci není mlok z Tachovska vůbec uváděn. Domnívám se, že mimo údolí Mže, jsou další vhodné lokality v údolích Úterského potoka a jeho přítoků, ačkoli jsem tam mloka osobně nikdy neviděl.

Dalšími druhy, jež nejsou v publikaci z Tachovsku vůbec uváděni, jsou ještěrka obecná a užovka hladká. Oba plazi vyhledávají v krajině podobná místa – meze, náspy, lomy, zahrady či skály. Ještěrku obecnou jsme pozoroval na konci letošního května jen pár metrů od zdi paláce hradu Přimda a podařilo se mi ji dokonce vyfotit. Jako by v studeném máji hltala každý paprsek slunce a její plachost byla ta tam. Pozorování užovky hladké je naopak skoro 10 let stará záležitost. Tehdy jsme se sousedem našli jeden mrtvý exemplář nedaleko lomu na Hůrce u Pavlovic.

Zmije obecná je podle prováděcí vyhlášky k zákonu o ochraně přírody a krajiny kriticky ohroženým druhem živočicha. Tento jediný jedovatý plaz naší přírody obývá mozaiku stanovišť vlhkých i suchých a vyhřátých, najdeme ho na lesní cestě, na mokřadu, na pasece … V publikaci je v našem regionu označen výskyt pouze v jediném kvadrantu. V posledním desetiletí jsem zmiji opakovaně viděl na některých místech Českého lesa (okolí Žďárů) a Tepelské vrchoviny (údolí Kosího potoka u bývalého Caltova, Loučky na Bezdružicku), tedy v dalších kvadrantech.

„Slepýš není had, ale beznohá ještěrka“, pamatujete si ještě na hodiny přírodopisu na základní škole? Tahle beznohá ještěrka je dnes silně ohroženým druhem, nakonec jak často ji vidíte v přírodě? V publikaci je uváděna v kvadrantech východní části Tachovska, v podstatě tedy ze Stříbrské pahorkatiny. Opakovaným pozorováním (někdy bohužel přejetých jedinců) mohu potvrdit, že se slepýš křehký aktuálně vyskytuje i v Tachovské brázdě (Plánsko) a na Tepelské vrchovině (v roce 2010 například pozorován v Karolině dolině, v Klášterském lese u Křivců).

Co říci závěrem? Obojživelníci a plazi jsou živočichové, jejichž existence či naopak absence v krajině cosi vypovídá o její kvalitě. Mysleme na to, než odsoudíme k zániku malou louži za humny, křovinatou mez ve stráni, nebo starý kamenný snos u polní cesty.

Miroslav Trégler