„Něco takového zkoušíme poprvé. Žádosti je možné podávat do konce dubna. Výzva je určena především místním neziskovým organizacím, případně i jednotlivcům. Prostředky je možné použít na krytí nákladů spojených s organizací konkrétní akce,“ sdělila Deníku Dana Divišová z Obecního úřadu ve Svojšíně.

Na obecním úřadu je také možné získat podrobnější informace.

K podmínkám, za kterých je možné podporu získat, patří nutnost mít sídlo nebo trvalé bydliště na území obce Svojšín. Peníze z podpory je možné použít ke krytí nákladů spojených s organizací akce , k úhradě nákladů spojených s provozem organizace, na nákup vybavení.

Posuzováním žádostí a přípravou návrhů na poskytnutí finančního příspěvku byl pověřen finanční výbor zastupitelstva ob­ce.

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně dvaceti procent požadovaného příspěvku.

Konkrétní výše příspěvku pro jeden žádající subjekt není stanovena, je však omezena množstvím peněz schválených na podporu v rozpočtu obce.