Nosnou páteří těchto kampaní jsou informační stánky realizované v hlavních částech obcí a měst. V Černošíně se první informační stánek objevil už včera.

„Akce je součástí projektu Vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství, jehož cílem je je podpora rozvoje odpadového hospodářství v zapojených obcích obou krajů,“ informuje Ondřej Bačík, hlavní manažer projektu. Nositelem projektu je CZ Biom – České sdružení pro biomasu, které jako jednu z hlavních cest pro udržitelný rozvoj odpadového hospodářství spatřuje v aktivním vzdělávání a spolupráci. V součinnosti s firmou ing. Pavel Novák, která je hlavním odborným partnerem projektu, sdružení CZ Biom připravilo pro 15 zapojených obcí sérií tří informačních kampaní zaměřených na občany ve vybrané části každé obce. „V rámci každé kampaně se provádí dotazníkové průzkumy a zjišťuje se stav veřejného mínění o nakládání s odpady. Hlavní příležitost pro získání informací má veřejnost u informačních stánků, které se ve třech vlnách postupně zaměří na nejaktuálnější témata v oblasti odpadů,“ uvedl Bačík.

V průběhu srpna to bude zpětný odběr použitých zařízení (lednice, TV, baterie atd.), v září pak nakládání s bioodpady a v říjnu tříděný sběr zejména plastů, papíru a skla. V rámci kampaní se pro občany také připravuje série informačních letáků popisujících aktuální témata a praktické rady, jak mohou tříděním odpadů zlepšit stav životního prostředí. „Cílem srpnové kampaně bude poutavou i odbornou formou zvýšit povědomí občanů o možnostech bezplatného odevzdání elektrozařízení a elektroodpadu na konkrétních místech v jejich obci. Dosloužilé spotřebiče by tak již v žádném případě neměly končit v příkopech a na skládkách, ale lidé je mohou zdarma předat k recyklaci a dalšímu využití,“ vysvětluje manažér projektu.

Přímo k informačním stánkům může každý zájemce přinést i použité malé přenosné baterie a monočlánky, připraveny jsou také soutěžní otázky na téma zpětný odběr s možností získání ceny a řada her pro děti.