„I v letošním roce můžeme zaznamenat značný pokrok pro záchranu této památky. Bylo dokončeno restaurování druhého oltáře ve frontiscipiu, a to Čenstochovského oltáře," uvedl Deníku borský farář Vladimír Born. „Byla celkově obnovená vnější fasáda ambitů a konečně dokončena i nutná přístavba k Loretě. Původní přístavba byla zbourána v roce 1972. Domek obsahoval byt pro kaplana nebo kostelníka, dále sociální zařízení se sakristií," dodal.

S obnovenou přístavbou byla podle dalších informací z borské farnosti zároveň dokončena i oprava jižní části krovu a střechy ambitů. Dělníci rovněž dokončili sociální zázemí Lorety, tedy místnost pro správce, úklidovou místnost, WC pro muže a ženy a bezbariérové WC pro invalidy. Tím získal celý poutní areál možnost úplného zprovoznění a zpřístupnění.

„Díky podpoře Ministerstva kultury ČR čerpáme již několik let dotaci z Programu architektonického dědictví. K dostavbě přístavby nám velice pomáhá dotace SZIF zprostředkovaná přes MAS Český Les a význačný je příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti i stálá podpora města," doplnil Born. „Všem, i dalším soukromým dárcům, kteří nám pomáhají při obnově této krásné památky, upřímně děkujeme," dodal.

V roce 2018 uplyne 350 let od vzniku borské Lorety. Jak farář Born Deníku řekl, věří, že obnovená Loreta bude důstojným protějškem borského zámku, který spolu s chrámem sv. Mikuláše přispějí podle jeho slov nejen ke kráse celého města, ale i ke zkulturnění života.