DOPADENÝ PODVODNÍK.

Před týdnem zadrželi místní strážníci ve spolupráci s kolegy z Mariánských Lázní dlouho hledaného podvodníka původem z Chebu. Mladý, dvaatřicetiletý muž jest podezřelý ze spáchání téměř dvaceti podvodův. Svoje zlotřilosti prováděl výlučné na důvěřivých ženách a po podvodu neb krádeži okamžitě z místa zmizel.

Na Chebsku neb přilehlých okresech oklamal spoustu žen a celková finanční újma jest odhadována na 3000 zlatých. Při svých podvodech postupoval velice rafinovaným způsobem. Protože jest zručný neb navíc mimořádně hezký, nečinilo mu potíže obstarati si vždy rychle zaměstnání. Choval se nenápadně, vystupoval kultivovaně neb skromně a neobvykle snadno si získával přízeň nejen svých zaměstnavatelů. Jakmile se daném místě zabydlel neb si jej dobře obhlédl, začal se ohlížeti po svobodných dívkách, pracujících v domácnosti u zámožnějších obyvatel, zpravidla měšťanův. Dívku si vyhlédl, pozval jí do lepšího podniku na večeři a choval se k ní tak uctivě neb slušně, že se to téměř neslučovalo s jeho postavením. Většinou ženy natolik okouzlil, že do týdne dosáhl všeho, čeho potřeboval.

Celý tento týden se ženě věnoval, kupoval jí květiny, bral jí na procházky neb zahrnoval jí pozornostmi a skromnými dárky. Nenápadně se přitom vyptával na poměry v rodině, na zvyklosti a taktéž na majetek. Když vyzvěděl, co potřeboval, slíbil dívce, že se s ní zase sejde a odešel. Dívka jej již nikdy nespatřila. Zhruba do týdne po rozloučení došlo ke vloupání neb vykradení domu, kde byla dívka ve službě. Většinou si ženy tuto událost nespojovaly s tím mladým neb záhadným mladým mužem, jenž se s nimi krátce před tím za zvláštních okolností rozešel. Na všech případech krádeží bylo velice podezřelé, že lupič jakoby tušil neb věděl, kde se ukrývají cennosti, peníze neb šperky. Na místě činu se nikdy nenalezly žádné stopy násilí a policie byla téměř zoufalá.

Teprve jeden policejní strážmistr se dovtípil, že na všech případech jest něco podivné. Téměř všechny služebné byly smutné neb skleslé a krádeži nevěnovaly žádnou pozornost. Všeckny neměly v době loupeže žádného přítele a to svádělo polici jiným směrem. Důvtipný strážce zákona se postupně vracel na všeckna místa loupeží a vyptal se všech dívek na důvod jejich osamění. Již po prvních třech výpovědích tušil, kdo vlastně bude za podivnými krádežemi státi. Podařilo se mu sestaviti zevrubný mladíkův popis a rozběhlo se pátrání. Mladík zjistil, že jest prozrazen, a proto z Chebska zmizel. Usadil se v našem okrese, avšak nevydržel dlouho zaháleti a vrátil se ke svému způsobu života. Prozradilo jej však jeho chování. Všem tvrdil, že nemá dívku, avšak v Plané jej jeden z jeho kolegův z práce zahlédl v přítomnosti jedné dívky. Zmínil se o tom jednou v hospodě u piva před svými kamarády a u vedlejšího stolu seděl strážník v civilu. Pozorně to vyslechl, ohlásil svému nadřízenému a tento si vyžádal popis hledaného podvodníka. Rychle zjistil, že hledaný mladík jest ukrytý v našem městě a vše oznámil nadřízeným. Hledaný muž byl posléze zadržen za přispění strážníků z Mariánských Lázní. Po svém zadržení se muž přiznal k téměř padesáti vloupáním. Nyní jest ve vazební cele a čeká na přelíčení před krajským soudem v Chebu.

NALEZENÁ PORTMONKA.

Před dvěma dny nalezla školská dítka objemnou portmonku s monogramem a donesla jí na místní strážnici. V přítomnosti dvou dalších svědkův strážník portmonku otevřel, avšak uvnitř nalezl pouze spoustu hustě popsaných útržkův papíru, bez možnosti bližší identifikace majitele. Na dotaz, zda se v portmonce nenalézaly nějaké bankovky či mince, dítka odpověděla, že si její obsah neprohlédla a donesla portmonku rovnou na strážnici. Portmonku dítka nalezla téměř před vchodem do místních měšťanské školy, přičemž tato ležela na jednom ze schodův. Nelze vyloučit, že její obsah kdosi neznámý vyjmul a pak jí na tomto místě odložil. Případný majitel se může ohlásiti na místní strážnici, kde budou podány bližší informace.

VŠICKNI CYKLISTÉ, ZBYSTŘETE!

Právě pro vás, příznivci neb vyznavači pedálův, vychází cestovní kniha neb turistický průvodce s nabídkou tras v Západních Čechách. V obrazové příloze se můžete kochati pohledem na celé část Krušnohoří, Český Les, Šumavu, doupovské neb tepelské lesy. Přes 360 stran a více jak 200 cyklistických tras jest doprovázeno podrobně zpracovanými mapami. Trvanlivé, vodotěsné a takměř nezničitelné kapesní provedení tohoto průvodce přijde pouze na 1 korunu, v případě poštovní zásilky na 1 korunu 20 haléřův.

NÁLEZ TĚLA V OLDŘICHOVĚ.

O předvčerejšku, časně ráno, byla v jednom z tamních stohův sena objevena mrtvola neznámého muže. Přestože tělo se nacházelo již ve značném stádiu rozkladu, podařilo se zesnulého identifikovati. Nuže, šetřením vyplynulo, že neznámým jest železniční posunovač Tschanerl z Aše. Jak posléze dosvědčil soudní lékař, Tschanerl zemřel v důsledku prochladnutí neb zmrzl.

S jistotou se zdařilo určiti, že v únoru právě probíhajícího roku se jmenovaný vypravil z Tachova do Oldřichova, aby navštívil svého bratra žijícího v nedaleké Lhotce. Dle výpovědi svědkův byl již cestou z města Tschanerl značně opilý a navíc si s sebou nesl několik lahví piva, když s úsměvem dodával, aby mu cesta lépe uběhla. Cestou jej zřejmě přepadla únava a tak si zalezl do již zmiňovaného stohu, kde jej nakonec postihla smrt mrazem. K logické otázce, zda jmenovaného nikdo nepostrádal, jest potřeba dodati, že u svého zaměstnavatele v Aši nahlásil, že si musí vzíti zdravotní dovolenou, jíž hodlá tráviti u svých příbuzných ve Lhotce. Jeho bratr zase vůbec netušil, že se k němu sourozenec vůbec vypravil.. Zesnulý byl pochován na hřbitově v Tachově.

SRAŽENÝ CHODEC.

Včera se odehrála v našem městě následovná příhoda. Panovalo kromobyčejně příznivé neb slunečné počasí a mnoho úřednictva neb obyvatel města dalo v poledne přednost krátké procházce, namísto rychlému obědu někde v restauraci, buffet či doma. Stalo se tak, že místní náměstí o dvanácté připomínalo spíše výletní místo v době klidu, kolik obyvatel se na něm objevilo. Místní vozkové však nemohli zaháleti neb oddati se odpočinku, a proto se provoz na náměstí nijak nezmírnil. Mnoho chodcův si přestalo dělati starosti s chůzí po chodnících a bezstarostně korzovalo po silnici. Docházelo tak k častým kolizím, neshodám neb ústním roztržkám právě mezi pěšími neb vozky. Prví, přestože překáželi dopravě, trvali na svém, druzí rozzlobeni neochotou neb bezohledností chodců, oponovali nedostatkem času.

Dalo se tedy očekávati, že může přijíti daleko vážnější problém. Alespoň trochu se mu snažilo předejíti místní strážnictvo, jenž se snažilo neukázněné chodce nabádati k opatrnosti a mnohdy sáhlo po udělení finančního trestu. Avšak události, jež náhle přišla, nemohli zabrániti. Dva muže, jenž se nemají v oblibě již za běžných okolností, svedlo dohromady setkání na silnici takměř vprostřed náměstí. Samozřejmě, jeden seděl na kozlíku těžkého povozu, druhý se procházel. Někteří svědkové tvrdí, že chodec sice po silnici kráčel, avšak snažil se uvolniti povozu místo, jakmile jej zahlédl. Druzí zase dodávají, že sice uhýbal, ale pouze do chvíle, kdy si povšiml, kým jest povoz veden. Tehdy že jakoby strnul a zůstal státi na cestě. Vozka jej, sice nevrle, vyzval, aby mu dovolil projeti.

Chodec však předstíral, že jej přeslechl a dokonce se k němu obrátil zády. To již vozka doslova zuřil a tak tak se držel, aby z povozu neslezl. Zařval tedy na muže, jenž mu neumožňoval projeti, aby se ihned klidil z cesty, jinak že pojede dále. Muž, stále otočený zády, se však nenechal výhrůžkou znepokojiti a nehýbal se z místa. Vozka tedy pobídl oba koně a rozjel se. Povoz se o stojící muže otřel a povalil jej na zem. Za ohromného křiku se muž postavil a hrozil za vozem. Celou událost pak okamžitě ohlásil strážníkům. Jest docela dobře možné, že tento případ bude míti dohru u místního okresního soudu.