UKRADENÝ NÁBYTEK.

Z místního velkoskladu nábytku, patřícího panu Lippmannovi, byly ukradeny téměř dva vozy nábytku vyhotoveného na zakázku nejen místními mistry truhlářskými. Ke krádeži došlo o včerejší noci, někdy mezi druhou hodinou a pátou hodinou ranní. Do desáté večerní ve skladě pracovali dělníci pod dohledem majitelovým, neboť již časně ráno o druhém dnu mělo dojíti k expedování důležité zásilky. Krátce před druhou hodinou ranní se v místě pohyboval noční hlídač a tento pečlivě prověřil všeckny budovy a neobjevil známky násilného vniknutí do objektu. Před pátou ranní pak příchozí dělníci odhalili poškozené vstupní dveře a vylomené zámky na těchto. Po pečlivém prohlédnutí skladu bylo zjištěno, že do zloději do něj museli přijeti vozem a nakládati vše ve velkém spěchu.

Na místě bylo objeveno několik nedopalkův cigaret, což dosvědčuje, že v místě se pohyboval větší počet osob. Přivolaná policie sice objevila velké množství stop, ale vzhledem k vysoké frekvenci osob o předešlém večeru neb noci, bude téměř vyloučené určiti, jaké stopy patří nočním lupičům. Vyslechnutý noční hlídač uvedl, že před pochůzkou, jíž vykonal před druhou hodinou ranní, prohlédl všechna okna neb dveře u skladu a nezaznamenal žádné poškození.

Dle výpovědi svědkův se ve skladu pohybovalo celkem šest najatých dělníkův, jenž nepatřili k zaměstnancům pana Lippmanna. Majitel velkoskladu je najal mimořádně, aby stihl dostáti svým závazkům v řádném termínu. Jest tak velice pravděpodobné, že pouze lidé, jenž věděli, že zboží opustí sklad o páté ranní, přičemž rovněž znali zvyklosti nočního hlídače, mohli nábytek zciziti bez toho, aniž by si jich kdokoliv všiml. Vzhledem k mimořádné výši způsobené škody na majetku pana Lippmanna se po zlodějích stále pátrá. Do hledání byly zapojeny všeckny strážnické sbory v okresech Tachov neb Planá a došlo ke zostření sledování pohybu zboží na hraničních přechodech.

SÁM SE DOSTAVIVŠÍ.

Na místní policejní stanici se dostavil, dne 11. tohoto měsíce probíhajícího roku, o desáté večerní, třiadvacetiletý pomocník mistra klempířského, Johann Zirwick, domovsky příslušný do Tachova. Shora jmenovaný se přišel dobrovolně přihlásiti, neboť na něj byl vypsán zatykač. Jestli mu však snížen možný trest na základě toho, že se sám přihlásil, nelze určiti, avšak zatčenému se mohou jeho představy vstřícnějšího soudního jednání naplniti, poněvadž jeho chování může býti klasifikováno jako uspokojující.

ZADRŽENÝ OPILEC.

Před třemi dny byl na místním náměstí zatčen muž, jenž obtěžoval dvě ženy svými hanlivými vyjádřeními směřujícími na jejich osoby. Celé události byl přítomen jeden z místních strážníkův a tento mohl ihned zasáhnouti a opilého muže ztrestati. Muž se ovšem při zatčení usmíval a vůbec se choval velice vstřícně, přestože byl již ve značně podroušeném stavu. Dokonce si vše pamatoval a dával kromobyčejně přesné odpovědi a uloženou pokutu splatil na místě. Přesto musel býti předveden na strážnici a dán do zadržovací cely. Obě ženy byly strážníkovým jednáním poněkud zaskočeny a teprve později vyšlo najevo, z jaké příčiny. Ženy vzápětí dorazily na strážnici a z jejich výslechu vyplynulo, že mladší z nich jest manželkou zadrženého a starší žena jest její matkou.

Omluvily všem strážníkům za to, že zatýkajícího neupozornily včas na to, že mají se zatýkaným opilcem příbuzenský poměr. Přestože mohl býti muž ihned propuštěn, s díky to odmítl a zdůraznil, že chce ve vězení setrvati a v tomto si náležitě odpočinouti. O deváté hodině ranní druhého dne opustil spěšně prostory strážnice a žertem žádal strážníky o to, aby jeho manželce, případě, že pro něj přijde, oznámili, že jest převezen ke krajskému soudu v Chebu, kde s ním bude zavedeno soudní líčení. Svému vtipu se náležitě zasmál, zřejmě ještě pod vlivem nadměrně přijatého alkoholu, zaplatil za stravu a nocleh ve vězení a zmizel. Pro čtenáře Tachovského Deníku vybral a upravil, z týdeníku Westböhmische Grenzbote a jeho přílohy Planer Bezirksblatt, Miroslav Vetrák.