Rozdrcený mlýnským kolem

V jednom z mlýnův nedaleko našeho města, osamoceně stojících, došlo k velkému neštěstí. S ohledem na okolnosti neb žádost majitele dotčeného mlýna nebudeme uváděti jméno rodiny neb místo, kde se stavení nalézá. Při mletí obilí došlo k usmrcení jedné osoby. Za dosud nevyjasněných okolností přišel o život jeden z pomocníkův zaměstnaných jako obsluha mlýnského kola.

Mladík, sotva osmnáctiletý, pracoval ve mlýně teprve krátký čas a nedbal příliš ostražitosti, přestože jej k tomu majitel mlýna často nabádal. Dle udání jednoho ze svědkův, mlýnské kolo se toho dne dosti často samovolně stavělo a bylo nutné prohlížeti mlýnský náhon, zda se v něm nenacházejí nečistoty. Mladík tudíž často kolo odpojoval z provozu a vybíhal ven, aby jej překontroloval.

Později však přestal kolo stavěti a náhon čistil za jeho chodu. Majitel jej tedy důrazně napomenul a upozornil na to, že v blízkosti náhonu jest namrzlý břeh a může se snadno státi, že mladík spadne do vody a kolo mu ublíží neb jej připraví o život. V čase oběda obsluhoval mladík kolo sám a tehdy se mu zřejmě přihodilo totéž, co v průběhu celého dne již tolikrát. Musel jíti vyčistiti náhon a kolo nechal v provozu.

Nelze určiti, co se vlastně přihodilo, ale všickni zúčastnění potvrdili, že zaslechli úpěnlivé volání o pomoc a hrozné výkřiky, jenž je vylákaly ze stavení. Muži se dali do prohledávání mlýna a posléze nalezli mladíka ve strouze pod náhonem. Byl velice potlučený a v bezvědomí. Vytáhli jej tedy na břeh a ze strachu, aby mu nepřitížili jej pouze přenesli do domu a spěchali pro lékaře.

Přivolaný lékař pouze konstatoval smrt. S ohledem na mladíkova zranění jest velice pravděpodobné, že utrpěl četná vnitřní poranění. Ostatně samotný lékař napočítal na jeho těle na dvě desítky zlomenin, vesměs tříštivých. Všeckny okolnosti nehody nasvědčují tomu, že mladík byl vtažen proudem vody pod mlýnské kolo a tam rozdrcen. Celý případ jest ve stádiu vyšetřování.

Nález většího množství alkoholu

Místní policie objevila před několika dny místo, kde bylo soustředěno velké množství alkoholu. Jedná se utajené místo nedaleko našeho města, ukryté v zemi v hlubokém lesním porostu. Ochránci pořádku byli na tuto stopu přivedeni anonymním dopisem. Alkohol byl stočen v neoznačených lahvích a zřejmě připraven k prodeji, neboť lahve byly vzorně seřazeny a svázány k sobě po tuctech tak, aby je bylo možné snáze neb rychleji nakládati.

Dle stop v okolí jest zřejmé, že v místě se pohyboval větší počet osob, patrně šest a více. Hodnota nashromážděného alkoholu jest odhadnuta na více než 5 000 korun, tak velké množství se jej podařilo objeviti. Přivolaný policejní expert, jenž musel doraziti z Plzně, určil, že alkohol pochází z domácí výpalny, neboť kvalita, pakliže v tomto případě vůbec o kvalitě hovořiti lze, jest velmi špatná.

Při provedené expertíze, pouze orientační, tento specialista uvedl, že při pravidelném požívání takto nekvalitně vypálené lihoviny se mohou dostaviti vážné zdravotní obtíže, spojené především s trvalým poškozením zraku neb jater. Podle policejních zpráv lze usuzovati, že místní policisté narazili na tajné skladiště výrobcův neb pašerákův alkoholu, o němž měla již v minulosti několik nepodložených zpráv.

Nápomocná v pátrání byla taktéž bavorská policie, neboť tato se již několikráte potýkala s dodávkami velkého množství neoznačeného alkoholu původem z Čech. Teprve po náročném srovnání vzorkův nalezených v Bavorsku a nedaleko našeho města bude možno určiti, zda nalezený alkohol pochází skutečně z totožné palírny.

Policie pátrá nejen po osobách zapojených do výroby alkoholu, ale taktéž po neznámém pisateli anonymního udání. Pro úplnost dodejme, že v případě zadržení hrozí viníkům kromobyčejně vysoké tresty v žaláři.