„Realizace rozvojové strategie, která byla podpořena ministerstvem zemědělství a Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem, začala v květnu 2005,“ uvádí Tomáš Havránek z Centra pro komunitní práci západní Čechy. V celém programu uskutečněném MAS byly podpořeny čtyři podnikatelské projekty, jedenáct obecních a pět projektů nestátních neziskových organizací.

„Největší zájem o podporu svých projektů měly v obou výzvách obce. Podle výsledků rozboru rozhovorů je to způsobeno především lepší připraveností zásobníků projektových záměrů,“ poukazuje Havránek. „Administrativní náročnost programu LEADER+ je zhruba srovnatelná nebo mírně vyšší než u obdobných dotačních titulů,“ hodnotí zástupci samospráv a neziskových organizací. Drtivá většina žadatelů považuje za výrazné negativum programu nutnost předfinancování realizace projektu a neúměrně dlouhé zúřadování proplacení dotace.

Naopak jako výrazné plus hodnotí všichni realizátoři 100% výši dotace na neziskové projekty. „Při rozhovorech s žadateli se ukázalo, že o možnosti uvést v život své záměry se téměř všichni dozvěděli buď od zástupců Místní akční skupiny nebo prostřednictvím kampaně, kterou MAS zorganizovala,“ podotkl Havránek. I přes tuto kampaň však v programu značně převažovali žadatelé z Konstantinolázeňska nad žadeteli ze Stříbrska a Plánska. Pro nadcházející období je tedy úkolem MAS pracovat na větším zapojení aktivních obyvatel ze všech mikroregionů nacházejícím se na jejím území.