„Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště vznikl jako spolek už před 130 lety. V roce 1882 byla zakladatelem komunita německých obyvatel. Z našeho spolku má výhodu také obec, pro kterou pořádáme různé akce a pomáháme jí," uvedl starosta sboru Jiří Vacek.

Každý má právo sdružovat se v občanských sdruženích, a proto k jeho založení není třeba povolení, ale ohlášení neboli registrace po splnění zákonných podmínek. Tuto registraci provede Ministerstvo vnitra. Založení takového spolku nebo sdružení může být pro tyto skupiny velkou výhodou.

„Místní akční skupina Zlatá cesta nabízela finance na propagaci činnosti. Stačilo si podat žádost a na základě určitého řízení vybrali, komu finance poskytnou. Jsme skupina modelářů a na propagaci naší činnosti jsme finance nedostali, protože nejsme občanské sdružení. Takže si myslím, že založit si ho je velikou výhodou. Proto jsme se rozhodli jednat a teď jen čekáme, až nám žádost ministerstvo schválí," řekl Deníku modelář Jan Živný.

Občanské sdružení je právnickou osobou podle českého práva. To znamená, že má vlastní právní subjektivitu a díky ní může jednat vlastním jménem.

Má to ale svá určitá pravidla. Sdružení mohou založit nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší osmnácti let. Přípravný výbor sepíše návrh na registraci sdružení. K návrhu se připojí stanovy občanského sdružení ve dvojím vyhotovení. Návrh se stanovami se zašle na na Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra. Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy ministerstvu došel návrh, který nemá vady. Je-li návrh bez vad a neshledá-li ministerstvo ve stanovách rozpor se zákonem, sdružení zaregistruje.

Gabriela Jägerová