Tématem prvního setkání ředitelů a zástupců škol spolupracujících s projektem CPIV Plzeň byla vzájemná spolupráce těchto škol a neziskových organizací Plzeňského a Karlovarského kra­je.

Projekt CPIV (Centrum podpory inkluzivního vzdělávání) se zaměřuje na pomoc při začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vyučovacího procesu na školách běžného typu. Center podpory pracuje v Česku devět a každé z nich obstarává jeden až dva kraje; plzeňské centrum má na starosti školy Plzeňska a Karlovarska.

Činnost plzeňského centra stručně Deníku představila jeho koordinátorka Ivana Kotrbatá. „Snažíme se o usnadnění práce učitelů s žáky, kteří mají nějaké znevýhodnění, ať už tělesné, socální, nebo mají například problémy se zvládnutím učiva z důvodů poruchy učení či chování. Pedagogům nabízíme konzultace a spolupráci s psychology, se speciálním pedagogem a se sociálním pracovníkem z našeho centra. Dále pro pedagogy zajišťujeme kursy pod vedením odborných lektorů či výpomoc při podávání různých žádostí o granty a dotace.“

Cílem kosteleckého setkání ředitelů a zástupců škol, které se konalo v Golf Clubu Alfrédov, bylo především představení několika neziskových organizací, které v Plzeňském a Karlovarském kraji působí. „Oslovili jsme hlavně takové organizace, které pracují s rizikovými nebo problémovými dětmi a žáky,“ uvedla Kotrbatá.

První z bloku příspěvků patřil Centru na podporu integrace cizinců (CPIC), mezi jehož klienty patří lidé ze zemí nezačleněných do Evropské Unie. Integrační centra jim zajišťují právní a sociální pomoc, poradenskou činnost a tlumočnictví. „Nejčastěji však klienti využívají naše kursy českého jazyka,“ uvedla vedoucí karlovarského centra Pavlína Hanková. „Ke kvalitní spolupráci školy s rodiči žáků cizinců je totiž nejprve nutné odbourat jejich jazykovou bariéru.“

Následující příspěvek byl věnován nabídce podpory studentům s duševním onemocněním či s mentálním handicapem. Tu v plzeňském kraji zajišťuje občanské sdružení Ledovec. Marek Rubricius z tohoto sdružení přiblížil Deníku jeho činnost: „Práce s našimi klienty probíhá formou setkávání a neformálních rozhovorů. Navrhujeme například individuální formy výuky, pro školy poskytujeme preventivní semináře. Odbornou pomoc však zajišťujeme nejen studentům samotným, ale také jejich rodinám, protože pro ně může být duševní onemocnění dítěte zatěžkávací zkouškou.“

Největší prostor v programu setkání dostalo občanské sdružení Kotec, které představilo tři své sociální služby: nízkoprahové kluby v Tachově, Stříbře a Mariánských Lázních, středisko primární prevence Prev-centrum a Centrum podpory rodiny. „Abychom pomohli dítěti, zaměřujeme se na pomoc celé rodině,“ uvedla vedoucí této sociální služby Dagmar Roučková. „Naše práce se týká zejména rodin sociálně znevýhodněných. Vypomáháme například při sestavování jejich rodinného rozpočtu, asistujeme při jednáních na úřadech.“

Po krátké přestávce následoval příspěvek Evy Haunerové z občanského sdružení Český západ, které se zaměřuje na práci s lidmi ze sociálně vyloučených oblastí v Karlovarském kraji. Blok příspěvků zakončilo představení organizace Audit, zabývající se poradenskou činností.

V závěrečné volné debatě si zástupci škol vyměňovali své zkušenosti ze spolupráce s různými poradenskými zařízeními či z vlastní pedagogické praxe. Jak uvedla Ivana Kotrbatá, i to bylo jedním z cílů tohoto setkání. „Přáli bychom si, aby se šířily hlavně příklady dobré praxe, tedy fungující a efektivní způsoby řešení problémů. Ty můžou být vynikající inspirací pro učitele na ostatních školách.“

Další setkání ředitelů a zástupců škol začleněných do projektu CPIV je již v plánu. „Rádi bychom udělali podobné setkání na podzim letošního roku,“ sdělila Deníku Kotrbatá. V nejbližších týdnech pak plzeňské Centrum podpory inkluzivního vzdělávání chystá setkání asistentů pedagogů spolupracujících škol. Setkání bude zaměřené na práci s žáky s nižšími rozumovými schopnostmi, případně na žáky s mentálním handicapem.