Ta se zaměří na obec pohledem krajináře, neboť Svojšín se právě stal čerstvým držitelem Zelené stuhy v krajském kole, a tím postupuje do republikové soutěže.

Zelená stuha se uděluje obci, která dobře pečuje o zeleň jako o nedílnou součást životního prostředí jak v zastavěném území obce, tak v okolní krajině. Je to mimo ocenění takových kvalit sídel, na jejichž tvorbě a ochraně se společně s občany podílejí zahradní a krajinní architekti, zahradníci a arboristé, případně i památkáři, specialisté a další.

Obec Svojšín je tedy jako držitel krajské Zelené stuhy, zařazena i do republikového hodnocení, které se zaměří na následující okruhy kritérií hodnocení zeleně v obci.

Prvním kritériem je dlouhodobé plánování a existence koncepčních dokumentů rozvoje zeleně, spojená s postupnou realizací projektu. Dále se přihlíží k dalším realizovaným projektům v zastavěném území obce a i v okolí krajině, kvalita provedení i vhodnost návrhu, výběr lokality, respektování krajinného rázu. K tomu je přičítán i pohled na dlouhodobé či krátkodobé výsadby.

Dalším kritériem je následná péče o realizace a sledování stavu zelených ploch. Nemalou měrou přispívá i čistota a pořádek, odborná úroveň údržby a ošetření stromů, jako jsou řezy dřevin na návsi, hřbitově, předzahrádkách a širokém okolí, včetně vodních prvků.

K získání Zelené stuhy přispívá také osvěta, výchova a vzdělávání v oblasti životního prostředí. Je sledována i motivace občanů, výsledky, vztah občanů k místu, kde žijí, jejich ochota pečovat o vlastní i společný prostor.

Zapojení veřejnosti do projektu je pak doplňkovým kritériem, není určujícím, ale je vítaným.

Hodnotící komise navštíví Svojšín posledního srpna v 11.45 hodin a na prohlídku obce má vyčleněno půl druhé hodiny. Způsob prezentace a místa bude plně záviset na Svojšínských.