Bezmála milionový platební výměr za porušení rozpočtové kázně obdržela od tachovského finančního úřadu obec Svojšín.

Svojšínští totiž dostali v roce 2001 z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na povodňové škody, která činila 940 tisíc korun, na akci Oprava cesty Svojšín – Holyně. Z provedené daňové kontroly vyplynulo, že jednou z podmínek pro správné použití dotace bylo, že tuto použije až po vynaložení vlastních prostředků, avšak ty byly uhrazeny 27. prosince 2001, přičemž samotná dotace byla čerpána už o tři týdny dříve.

„Dále pak bylo zjištěno, že akce měla být ukončena do října 2001, ale práce na ní probíhaly ještě v listopadu téhož roku a nebyl tak dodržen termín realizace,“ stojí v kontrolní zprávě. Zato správce daně uložil platebním výměrem obci uvedenou částku uhradit, včetně penále ve výší jednoho promile denně z částky, které se týká porušení rozpočtové kázně. Pokuta by však Svojšínu způsobila nemalé potíže, které by ji bránily ve výkonu jejího poslání.

„Nemáme na ni ani žádné volné finanční prostředky. Požádali jsme proto prostřednictvím Finančního úřadu v Tachově ministerstvo financí o úplné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a úplné prominutí dosud nevyměřeného penále,“ uvedl Karel Petráň, starosta Svojšína. V daném případě ale došlo k porušení rozpočtové kázně před šesti lety.

„Tedy bez jakéhokoli přičinění současných funkcionářů obce. Až do provedené daňové kontroly si nebyli členové orgánů obce, vzešlých z komunálních voleb v letech 2002, 2003 a 2006, v daném případě vědomi porušení dotačních podmínek,“ připomněl Petráň. „Neboť se jednalo o akci stavebně, finančně i administrativně uzavřenou a ve vztahu k poskytovateli dotace vyúčtovanou. Po podrobném seznámení se s dokumentací akce v souvislosti s probíhající kontrolou ale nezbývá, než ve shodě s finančním úřadem konstatovat, že u kontrolované záležitosti došlo k uvedenému pochybení,“ dodal starosta.