O setkání Tachovský deník čtenáře obšírně na svých stránkách informoval, informoval i o mezinárodním semináři. Přípravy na další seminář k Borským tezím, který se uskuteční v roce 2013, už byly zahájeny.

Co to jsou Borské teze

Jedná se o dokument, který na zámku knížete Karla Loewesteina v Boru v červenci 1883 vypracovali významní sociálně zaměření politici. Jejich záměrem byl návrh řešení sociálních otázek týkajících se dělnictva a řemeslnictva. V otázce dělnické je kladen důraz na pracovní smlouvu. Práce by neměla být chápána jako zboží, které se kupuje nebo prodává, ale má hodnotu mravní, protože úzce souvisí s člověkem. Pracovní smlouva má být uzavřena na právním základě jako smlouva o mzdě nebo platu, ne jako smlouva nájemní. Přitom má být mzda chápána jako rovnocenná náhrada toho, co pracovník při své činnosti vykoná. Při vyměřování mzdy musí být přihlédnuto ke spravedlivému ohodnocení činnosti. V Borských tezích byla otázka odměny předložena následovně: mzda je životní základnou k zajištění existence, mzda je základem udržení rodiny, mzda je zdrojem úspor.

Pro uvedení těchto zásad do života bylo doporučeno vytvářet dělnické spolky s cílem připravit sdružení chránící zájmy pracovníků závislých na mzdě.

Otázka řemeslnictva chtěla zabránit rozpadu řemeslné výroby zakládáním cechů, spolků, soudů a komor. Jejich úloha měla spočívat ve stavovském uvědomění, poctivé výrobě, péči o osoby trpící nouzí a o dalším vzdělávání v oboru. Stát se měl starat o základní odborné školství, dodržování nedělního klidu, obstarávání odbytu výrobků a o zákonnou úpravu vypisování nabídek práce a poskytování objednávek. Stát má rovněž podporovat zřizování odborných spolků.

Co teze ukázaly

Obě teze ukázaly směr nové – sociálně zaměřené cesty a daly řadu podnětů pro spravedlivější řešení vztahů ve společnosti a ovlivnily i první papežskou sociální encykliku Rerum novarum. Část této encykliky o úloze státu pojednává o těch, kteří spravují stát, neboť blaha státu se nejvíce dosahuje řádnými mravy, dobře uspořádanou rodinou, péčí o náboženství a spravedlnost. Ti, kteří vládnou, musejí hájit zájmy celku i jeho částí. Pečovat o celek proto, že péče o něj je nejvyšším zákonem pro vládu, jejím smyslem a účelem. A hájit části tohoto celku musí proto, že účelem správy státu podle přirozeného řádu není soukromý prospěch těch, jimž je vláda svěřena, nýbrž všech občanů, jak učí zdravý rozum i křesťanská víra.

Odkaz

V říjnu 1991 bylo v Boru vzpomenuto 100. výročí vydání výše zmíněné papežské encykliky a v červenci roku 1993 byl v Boru uspořádán mezinárodní seminář ke 110. výročí podepsání Borských tezí na téma „Co jsou vlastně Borské teze a jaký byl jejich cíl?“ Seminář zahájil známý pražský kněz a pedagog Tomáš Halík. Účastníci semináře mimo jiné jednali o systému sociálního zajištění a jeho samosprávě, pracovním právu a pracovním zákonodárství, zajišťování pracovních příležitostí a odborného vzdělávání zaměstnanců, sociálním státu a tržním hospodářství, významu práce po skončení éry socialismu, jaká existuje budoucnost pro katolické sociální ideje, o společnosti a církvi po roce 1989 a dalších problémech. Semináře se zúčastnili především posluchači z České republiky a Německa.

V červenci 2003 uspořádalo v Boru Hnutí křesťan a práce mezinárodní seminář ke 120. výročí podepsání Borských tezí. Téma bylo „Hodnota člověka je v jeho důstojnosti. Křesťanské vize pro naši společnou Evropu.“ Na semináři bylo téměř 180 účastníků ze 12 evropských zemí (Belgie, Chorvatska, Itálie, Lucemburska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Španělska, Švýcarska a České republiky). Seminář zahájil pravnuk majitele, kníže Alois Konstantin Loewestein a po něm následovaly další osobnosti z různých evropských institucí. Na závěr semináře přijali účastníci semináře společné prohlášení, ve kterém vyzvali evropské politiky, aby ve společné evropské ústavě zakotvili odkaz na Boha a křesťanské hodnoty, protože základní lidská práva se vyvíjela pouze na základě křesťanských tradic. Přednášky byly vydány ve sborníku v češtině a němčině i s kázáním kardinála Miloslava Vlka.

O pět let později byl v Boru uspořádán další mezinárodní seminář ke 125. výročí podepsání Borských tezí. Téma bylo „Evropo, jak dál? Evropa hledá novou identitu, kde ji najde?“ Semináře se zúčastnilo opět téměř 180 posluchačů z devíti zemí Evropy (Anglie, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, Česká republika). Seminář opět zahájil přednáškou Alois Konstantin kníže Loewestein, pravnuk zakladatele tezí. Dále na semináři zazněly přednášky osobností z významných evropských univerzit a jiných institucí. Na závěr semináře přijali účastníci společné prohlášení, v němž poukazují na scházející společné hodnoty, o které by se Evropa mohla opírat a takové hodnoty nabízí křesťanství. Jsou to základní principy uspořádání společnosti, založené na obecně lidské přirozené morálce. Akceptování duchovních hodnot založených na křesťanských principech vedlo před více než padesáti roky v západní Evropě k vytvoření společného modelu, který dokázal svou vysokou převahu nad socialismem.

V současné době již započaly přípravy na uskutečnění dalšího mezinárodního semináře, který by měl být uspořádán na přelomu měsíců září a října roku 2013 opět v Boru u Tachova.

Petr Havlík