Tachovsko na pražské odborné konferenci SMART Klubu pro mateřské školy zastupovala Ladislava Pitrová a Zdeňka Veselá z mateřinky Pošumavská. Cílem byly nové metody a trendy ve výchovně vzdělávací práci s dětmi předškolního věku. Hlavně prostřednictvím nejmodernější techniky, využití moderních technologií v předškolním vzdělávání a používání interaktivní tabule. Aktivity, které lze s dětmi na takové tabuli vytvářet, vedou totiž k rozvoji celé osobnosti dítěte, jeho myšlení, dovedností a přípravy na přechod do základní školy.

Pestrý program konference byl plný využití moderních technologií v předškolním vzdělávání, inspirace, praktických ukázek zapojení multimédií, interaktivní tabule Smart Board, tipů a triků jak pro nejmenší připravit zábavné didaktické hry a výuková cvičení s využitím interaktivní tabule.

Kouzelná interaktivní tabule je nejmodernějším a vynikajícím prostředkem výuky i zábavy nejen pro děti předškolního věku. Vybavení touto technikou v mateřských školách je v našem okrese spíše zázrakem. Mateřinka Pošumavská nechce zůstat pozadu za celorepublikovými trendy a může se jako jediná na Tachovsku pochlubit tímto zázrakem techniky v jedné ze čtyř tříd. Mohlo se tak stát díky projektu, který na mateřské škole běžel od roku 2010 a na který naše mateřinka získala dotaci z Evropské unie –  Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Díky tomu jsme měly možnost předat své zkušenosti ostatním učitelkám z celé republiky, ukázat, jak s dětmi na interaktivní tabuli pracujeme a jaký je to úžasný pomocník v učení. Mateřská škola Pošumavská sklidila na konferenci veliký úspěch.

Upoutat dětskou pozornost je stále těžší

V současné době učitelky v mateřských školách neupoutají děti jen písněmi jako je Skákal pes či pohádkou O Budulínkovi. Děti jsou totiž dále a jsou schopny ovládat techniku a je třeba se tomu přizpůsobit. Proto máme zájem o profesní růst svých pracovnic, abychom pak mohly poskytovat dětem a rodičům co nejlepší a pestrou nabídku vzdělávání. Vymyslely jsme tedy projekt a získaly peníze na jeho uskutečnění. Za jednoduchou myšlenkou se ale skrývá náročná práce. Přesto se úspěch dostavil a projekt s názvem Cizí jazyk – Klíč k velkému světu byl spuštěn v dubnu 2010 a letos se závěrem školního roku ukončen.

Projekt podporoval vzdělávání učitelek mateřských škol a zvyšování jejich kvalifikace. Měl tři hlavní oblasti. Nejvýznamnější část zaujímalo jazykové vzdělávání. Šlo o prezenční kurz anglického jazyka. Učitelky získávaly základy angličtiny tak, aby pak mohly své jazykové dovednosti aplikovat ve své práci s dětmi. Další oblastí bylo vzdělávání v informačních technologiích, zejména v práci s moderním prostředkem výuky interaktivní tabulí a jejím využívání vedoucím k rozvoji celé osobnosti dítěte. Třetí oblastí byla metodika. Učitelky se učily jakými způsoby děti seznamovat s angličtinou. Vymýšlely své vlastní metodické aktivity, učební materiály, z nichž v závěru projektu byl sestaven a knižně vydán sborník nápadů. Ten byl prezentován na celostátní konferenci a mezi školami je o něj veliký zájem.

Pro celý vzdělávací program i naše zařízení jsme hned v počátku projektu získali akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, takže jsme oprávněni vydávat certifikát o úspěšném absolvování. Podmínkou pro získání takového certifikátu je sedmdesátiprocentní docházka, splnění písemného testu a závěrečné ústní zkoušky.

Projekt Cizí jazyk Klíč k velkému světu naplnil všechny plánované cíle. Vzdělávací projekt zahájilo 25 učitelek z Tachovska a také získalo certifikát o úspěšném absolvování.
Úskalím projektu byla bezesporu náročná a složitá administrativa. Časté změny administrátorů ze strany poskytovatele dotace Plzeňského kraje, kteří měli nejednotné požadavky. Opožděné kontroly a platby. Bylo období, kdy bez pomoci města Tachova jako partnera projektu, který nám poskytl návratnou půjčku, bychom museli projekt pozastavit. Naproti tomu radostí byla společná setkávání učitelek a zábava.

Přáním je, aby to, co se učitelky naučily, uplatnily a mohly předávat dál a všechny mateřské školy měly příležitost se vybavit interaktivními tabulemi.
V současné době je před námi pětileté období takzvané udržitelnosti projektu. I když vlastní projekt byl ukončen, po dobu pěti let musí ještě běžet některé aktivity, ale tentokrát bez spolufinancování EU a státního rozpočtu ČR. Hrazení musí být už z vlastních prostředků účastníků nebo jejich zaměstnavatelů.

Řekly účastnice kurzu

Kurz mé očekávání splnil. Moc se mi líbila nabídka, různé workshopy, semináře  a podobně. Díky bezvadnému kolektivu jsem se na angličtinu opravdu pravidelně těšila. Přihlásila jsem se především proto, abych se naučila základům anglického jazyka a byla schopna se někde v zahraničí domluvit.   Jana Horáková

V naší MŠ vyučuje angličtinu jednou v týdnu odborně školená lektorka, ale myslím si, že určitě využiji velkou zásobu her a písní  k procvičování  angličtiny v ostatních dnech. Celý projekt byl velmi obsahově pestrý: písně, hry, víkendová setkání, příjemná, hravá a nestresová forma vyučování. Výborná lektorka Ivana Kleinová, příjemné prostředí a skvělá organizace celého kurzu.  Olga Piptová

Člověk se má neustále vzdělávat. Řekla jsem si, proč to nezkusit. To jsem však netušila, co mě čeká. Nejsem člověk, kterému šly jazyky lehce. Líbilo se mi vše, co se plnilo hravou formou písničky, pohyb, hry. Nelíbilo se mi, že mezi začátečníky se postupem času objevovali lidé, kteří nepatřili mezi začátečníky, ale pokročilé a AJ i vyučovali. O tyto jedince se vyučující  hodně opírala.   Milada Bočanová

Líbila se mi pestrost výuky, kreativita lektorky. Nevýhodou byl velký počet posluchačů a nestejná úroveň znalosti jazyka všech posluchačů při nástupu na kurz k čemuž bylo v průběhu výuky vyučující přihlíženo.  Ivana Nožinová

Přenesu poznatky v kolektivu mateřské školy, kde pracuji a seznámím  děti s anglickým jazykem  formou her i metod získaných v projektu. Mám zájem o cizí jazyk a také o metodiku výuky cizího jazyka v mateřských školách.  Alena Malá

Zdeňka Veselá,
autorka projektu,
který vzdělává učitelky mateřinek na Tachovsku