Chtěli bychom vás touto cestou informovat o změnách, které s sebou přinesl nový rok v souvislosti se způsobem oznámení a šetření dopravních nehod. Problematiku dopravních nehod v tomto smyslu upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a novel.

Kdy nemusíte oznámit policii dopravní nehodu?
Dle novelizované právní úpravy již nemusí řidiči oznámit policii takovou dopravní nehodu, při které vznikne jen hmotná škoda na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí, která nepřevyšuje částku ve výši sto tisíc korun.

Kdy však musíte oznámit dopravní nehodu Policii České republiky?
Povinností řidiče je oznámit policii takovou dopravní nehodu, při které dojde:

– k usmrcení nebo zranění osoby,
– k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku sto tisíc korun,
– k poškození pozemní komunikace, ke škodě na obecně prospěšném zařízení, životním prostředí nebo k hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě (v tomto případě již tedy není rozhodující, zda je vlastníkem vozidla řidič či jiná fyzická či právnická osoba – leasingová společnost, zaměstnavatel apod.)
– pokud účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Policisté doporučují oznámit i takovou dopravní nehodu, při které vznikne podezření na požití alkoholických nápojů či jiné návykové látky u některého z účastníků této události.

Nezapomeňte, že o události, která nebude splňovat zákonné podmínky pro oznámení policii, jste povinni vždy sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Tento záznam musíte podepsat a následně neprodleně odevzdat pojistiteli. Záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Abyste předešli případným komplikacím, vozte tento záznam ve vozidle s sebou. Povinnost sepsat tento záznam je dána zákonem.

V této souvislosti jsou účastníci dopravní nehody povinni prokázat si navzájem totožnost a sdělit si informace o vozidle. Porušení takové povinnosti je, stejně jako ujetí z místa dopravní nehody, přestupkem podle zákona o přestupcích.

Řidiči, nezapomínejte i na své další povinnosti:

– neprodleně zastavte vozidlo,
– zdržte se požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek po nehodě po dobu, kdy by to bylo na újmu zjištění, zda jste před či během jízdy požil alkohol či návykové látky, vždy však do příjezdu policie, pokud jí musíte dopravní nehodu oznámit
– učiňte taková opatření, aby došlo k zabránění vzniku škody osobám či věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody
– spolupracujte při zjišťování skutkového stavu.
Účastníci dopravní nehody jsou mimo jiné povinni:
– učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v místě dopravní nehody
– poskytnout první pomoc zraněným osobám a přivolat zdravotnickou záchrannou službu
– označit místo dopravní nehody
– umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, a to zejména vozidlům hromadné dopravy.

Pavla Soukupová