„Rekonstrukce části náměstí v Plané, která zahrnovala rekonstrukci hlavní komunikace, přilehlého severního chodníku, přeložky vedení telekomunikačních a optického kabelu, výměnu vodovodního přivaděče a veřejného osvětlení, je hotova," potvrdila Deníku starostka Plané Martina Němečková.
První etapu rekonstrukce plánského náměstí prováděli stavaři na jaře a týkala se území od kina k morovému sloupu. „Práce na první etapě byly zahájeny 16. března. V polovině měsíce června dodavatel předal první etapu a stejná firma nám zahájila práce na druhé etapě, která zahrnovala část náměstí od morového sloupu k radnici," doplnila starostka s tím, že celé dílo bylo předáno 10. října.


Rozdělení prací na dvě etapy byl záměr radnice ještě před zahájením. „Rekonstrukce byla rozdělena na etapy právě proto, aby byl co nejméně zasažen běžný provoz na náměstí. Pokud by se město rozhodlo provádět tuto rekonstrukci jako celek, možná by se podařilo termíny v řádu týdnů ještě zkrátit, ale za cenu úplného uzavření náměstí pro automobilovou dopravu, což by jistě velmi výrazně zasáhlo všechny, kdo na náměstí podnikají," uvedla Němečková.
Dodavatel stihl práce dokončit o tři týdny dříve, než byl smluvní termín. K úbytku zeleně, na který lidé v souvislosti s rekonstrukcí náměstí rovněž poukazují, radnice vysvětlila, že byly zrušeny úzké pruhy trávníků, které sloužily často k venčení psů. Naopak bylo vysazeno 10 lip srdčitých, malokorunných kultivarů.


Ve výběrovém řízení na dodavatele byla vysoutěžena částka 8,3 milionu korun na dodavatelské práce, některé inženýrské sítě byly financovány zvlášť. Během přípravy projektu se objevila možnost financování rekonstrukce z 31. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad. „Prozatím byla stavba předfinancována městem, ale je podepsána smlouva o přidělení dotace ve výši 85 procent prokázaných způsobilých výdajů," vysvětlila starostka.