Co nejefektivnějším zhodnocením přírodních a kulturních zdrojů, zapojením občanů regionu Český Západ a propojením širokého množství místních subjektů přispívat k rozvoji regionu po stránce ekonomické, sociální a zlepšovat úroveň života v něm je cílem Integrované rozvojové strategie Místní akční skupiny Český Západ – Místní partnerství. MAS má v tomto směru vytýčeno sedm priorit. Jednou z nich je například obnova movitého a nemovitého dědictví regionu. Ta zahrnuje několik opatření a aktivit.

„Patří sem záchrana , úprava a využívání jmenovaných objektů, jako jsou například nemovité kulturní a historické památky, sakrální stavby, hradiště, vojenská opevnění, montání stavby, technické památky, obrazy a další historicky cenné předměty,“ informuje Jan Florian z MAS Český Západ. Mezi priority MASu patří také představení a poznání dědictví regionu. „Lze toho dosáhnout třeba pomocí informačních a vzdělávacích materiálů, publikací, průvodců, naučných stezek. Chybět by neměly expozice a muzea a hlavně akce pro veřejnost,“ nastínil Florian.

Český Západ se věnuje i ochraně přírodních hodnotných území a lokalit a to monitoringem vzácných rostlinných a živočišných druhů, neživé přírody a mapování přírodně zajímavých lokalit. „Nesmíme zapomenout ani na péči o venkovskou krajinu včetně aktivit směřujících k její prostupnosti. Chybět by nemělo ani budování alejí,“ připomněl Jan Florian.